PROJEKT: Regulacja rzeki Orli od km 62+291 do km 64+355 i Rowu Kawelskiego od km 0+000 do km 9+215 wraz z budowlami – Etap II przebudowa budowli na Rowie Kawelskim.

 

LOKALIZACJA:

gmina: Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński.

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja zrealizowana została w ramach „Programu dla Odry 2006”.

Zadanie wykonano na podstawie:

 • decyzji nr 53/201 1 z dn. 21.06.2011 r. - pozwolenia na budowę wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
 • projektu opracowanego na podstawie umowy nr 17/TI/2008 z dn. 06.10.2008r. zawartej pomiędzy KPZMiUW we Włocławku, a Biurem Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w Poznaniu,
 • umowy nr 20/TI/2012 z 19.07.2012r. o wykonanie robót budowlano-montażowych, zawartej pomiędzy KPZMiUW we Włocławku, a Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnicach. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

        Przedmiotem inwestycji było kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Orli i Rowu Kawelskiego (wraz przebudową budowli hydrotechnicznych). Zakres prac wykonanych w ramach II etapu objął przebudowę przepustów (zlokalizowanych na Rowie Kawelskim w km 0+000 - 6+643) na przepusty ramowe z piętrzeniem i bez w km: 0+443,1+740, 2+124, 2+613, 3+253, 3+713, 4+055 oraz 4+401 . Przewody nowych przepustów zostały wykonane z elementów prefabrykowanych, natomiast doki wlotowe i wylotowe w technologi tradycyjnej, tj., zbrojone i wylewane na mokro w miejscu wbudowania. Dno i skarpy przy przepustach umocniono narzutem kamiennym.

CEL INWESTYCJI:

      Realizacja zadania ma na celu zagwarantowanie sprawnego odpływu wód powierzchniowych i melioracyjnych oraz ograniczenie zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia lokalnych zalań i podtopień, zwłaszcza w okresach roztopów, a także wzmożonych opadów atmosferycznych. Usprawnienie odprowadzenia nadmiaru wód pozwoli na przywrócenie prawidłowych stosunków wodno-powietrznych w glebie, stwarzając optymalne warunki do prowadzenia produkcji rolnej.

W RAMACH INWESTYCJI WYKONANO:

 • roboty rozbiórkowe przepustów na Rowie Kawelskim - 8 szt.,
 • przebudowa przepustu betonowego na przepust ramowy 2x [1,0x1,2m] w km 0+443 - 1 szt.,
 • przebudowa przepustów betonowych na przepusty ramowe z piętrzeniem 2x[1,0x1,0m]  w  km 1 +740, 2+1 24, 2+613, 3+253 oraz 4+401 - 5 szt.,
 • przebudowa przepustów betonowych na przepusty ramowe bez piętrzenia 2x[1,0x1 ,0m] w km 3+713 oraz 4+055 - 2 szt.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

 • Okres realizacji inwestycji: lipiec 2012 r. - listopad 2012 r.,
 • Inwestycje odebrano i przekazano do eksploatacji w dniu 30.11.2012r.

Koszt realizacji inwestycji: 

 • Wartość inwestycji: 1,28 mln zł.
 •  Koszt robót budowlano-montażowych: 1,23 mln zł.

 « powrót