PROJEKT: Regulacja rzeki Orli od km 62+291 do km 64+355 i Rowu Kawelskiego od km 0+000 do km 9+215 wraz z budowlami – etap III Rów Kawelski od km 6+643 do km 9+215 wraz z budowlami.

 

LOKALIZACJA:

gmina: Sępólno Krajeńskie, powiat: sępoleński.

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja zrealizowana została w ramach „Programu dla Odry 2006”.

Zadanie wykonano na podstawie:

 • decyzji nr 53/2011 z dn. 21.06.2011r. - pozwolenia na budowę wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
 • projektu opracowanego na podstawie umowy nr 17/TI/2008 z dn. 06.10.2008r. zawartej przez KPZMiUW we Włocławku, a Biurem Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w Poznaniu,
 • umowy nr 27/TI/2012 z dn. 24.08.2012r. o wykonanie robót budowlano- montażowych, zawartej pomiędzy KPZMiUW, a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo- Handlowym „MEL-KAN” sp. z o.o. z siedziba w Grudziądzu. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

      Przedmiotem inwestycji było kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Orli i Rowu Kawelskiego (wraz przebudową budowli hydrotechnicznych). Zakres prac wykonanych w ramach III etapu objął roboty ziemne i umocnieniowe prowadzone w korycie cieku, tj. regulacje w km 6+643 – 9+215 oraz przebudowę istniejących przepustów na przepusty ramowe w km: 8+548, 5+976 oraz 9+142. Przewody nowych przepustów zostały wykonane z elementów prefabrykowanych, natomiast doki wlotowe i wylotowe w technologi tradycyjnej, tj., zbrojone i wylewane na mokro w miejscu wbudowania. Dno i skarpy przy przepustach umocniono narzutem kamiennym.

CEL INWESTYCJI:

     Realizacja zadania ma na celu zagwarantowanie sprawnego odpływu wód powierzchniowych i melioracyjnych oraz ograniczenie zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia lokalnych zalań i podtopień, zwłaszcza w okresach roztopów, a także wzmożonych opadów atmosferycznych. Usprawnienie odprowadzenia nadmiaru wód pozwoli na przywrócenie prawidłowych stosunków wodno - powietrznych w glebie, stwarzając optymalne warunki do prowadzenia produkcji rolnej.

W RAMACH INWESTYCJI WYKONANO:

 • roboty rozbiórkowe przepustów na Rowie Kawelskim - 3 szt.
 • roboty ziemne i umocnieniowe, regulacja cieku w km 6+643 – 9+215 - 2,572 km.
 • przebudowa przepustów betonowych na przepusty ramowe 1,0x1,0 m w km 8+548 oraz 9+142 - 2 szt.
 • przebudowa przepustu betonowego na przepust ramowy 1,5x1,0 m w km 5+976 -1 szt.
 • przebudowa wylotu melioracyjnego w km 9+215 - 1 szt.

DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE:

 • Okres realizacji inwestycji: sierpień 2012 r. – listopad 2012 r.
 • Inwestycję odebrano i przekazano do eksploatacji w dniu  30.11.2012r.

Koszt realizacji inwestycji:

 • Wartość inwestycji: 0,47 mln. zł.
 • Koszt robót budowlano-montażowych: 0,46 mln. zł.

 « powrót