PROJEKT:  Melioracje szczegółowe na terenie działania

Gminnej Spółki Wodnej Łasin

 

LOKALIZACJA:

miejscowość: Nowe Błonowo,

gmina: Łasin,

powiat: grudziądzki.

PODSTAWA REALIZACJI:

Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013.

Zadanie wykonano na podstawie:

 • decyzji Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 23.03.2012 r. Nr 00089-6905-UM0200014/11 i decyzji zmieniającej z dnia 18.10.2012 r.           Nr 00119-6905-UM0200014/11,

 • decyzji Starosty Grudziądzkiego z dnia 14.10.2011 r. nr 392.2011 - pozwolenie na budowę,

 • projektu opracowanego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ,,MELBUD” s.c. w Toruniu na podstawie umowy nr 29/TI/2010 z dnia 17.09.2010 r.

 • umowy nr 17/TI/2012 z dnia 23.07.2012 r. na wykonanie robót budowlano-montażowych zawartej pomiędzy KPZMiUW a Firmą Handlowo – Usługową ,,Szydlik” Jan Szydlik. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

CEL INWESTYCJI:

       Obszar objęty zadaniem inwestycyjnym leży w odległości ok. 3 km od granic miasta Łasina. Przez teren objęty planowaną inwestycją przepływają wody ze zlewni 150 ha - rowem melioracyjnym ‘ROB’. Rów na tym odcinku biegnie w gruntach bardzo uwodnionych, kurzawkowych, co skutkuje zamulaniem dna i zasypywaniem przez osuwające się skarpy. Częste odmulanie tego odcinka rowu nie przynosiło efektów, a składowany wzdłuż rowu urobek wydobywany z dna utrudniał spływ powierzchniowy. Ze względu na utrudniony odpływ zamulonym rowem grunty znajdujące się powyżej omawianego odcinka rowu były zalewane. Na obiekcie występują gleby średnie i lekkie. W poziomie posadowienia sieci drenarskiej głównie gliny lekkie i piaski gliniaste pylaste a głębiej glina piaszczysta. Teren inwestycji użytkowany jest rolniczo jako grunty orne.

       Celem inwestycji jest uregulowanie stosunków wodno – powietrznych gleb dla poprawy warunków ich uprawy poprzez meliorację gruntów rolnych na powierzchni 8,08 ha.

W RAMACH INWESTYCJI WYKONANO:

 • drenowanie gruntów ornych na powierzchni 8,08 ha,

 • studzienki drenarskie w ilości 5 sztuk

 • zbieracze Ø 8 cm - 803 m, Ø 10 cm – 7 m

 • sączki  Ø 5 cm - 4728 m
 • rurociąg Ø 50 cm - 417 m
 • odbudowa i odmulenie rowów – 89 mb
 • zasypka istniejącego rowu – 425mb

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

 • Okres realizacji inwestycji: lipiec 2012 r. - grudzień 2012 r.

 • Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji: 04.12.2012 r.

Całkowita wartość realizacji inwestycji: 287 473,10 zł, w tym:

 • UE – 152 227,50 zł,

 • rezerwa celowa budżetu państwa: 135 245,60 zł

Koszt robót budowlano – montażowych: 246 000,00 zł.

 

 « powrót