PROJEKT: Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej

Spółki Wodnej Łysomice

 

 

LOKALIZACJA:

miejscowość: Piwnice,

gmina: Łysomice,

powiat: toruński.

PODSTAWA REALIZACJI:

Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013.

Zadanie wykonano na podstawie:

  • decyzji Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 23.03.2012 r. Nr 00095-6905-UM0200011/11 i decyzji zmieniającej z dnia 18.10.2012 r.           Nr 000123-6905-UM0200011/11,

  • decyzji Starosty Toruńskiego z dnia18.11.2011 r. znak: AB.6740.6.239.2011.LK – pozwolenie na budowę,

  • projektu opracowanego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ,,MELBUD” s.c. w Toruniu na podstawie umowy nr 29/TI/2010 z dnia 17.09.2010 r.,

  • umowy nr 15/TI/2012 z dnia 12.07.2012 r. na wykonanie robót budowlano-montażowych zawartej pomiędzy KPZMiUW a Przedsiębiorstwem Usługowym ,,Hydro-Eko” Rożek Mirosław. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

CEL INWESTYCJI:

        Przedmiotem inwestycji jest wykonanie odbudowy odcinków rowów PC, PD i PE w km 3+692 – 6+360. Przewidziane do odbudowy odcinki rowów szczegółowych PC, PD i PE znajdują się na obszarze gminy Łysomice. Na obiekcie występują grunty orne III-ej klasy bonitacyjnej. Skarpy rowu PC porośnięte były trawami i trzciną, z niewielką ilością zakrzaczeń utrudniających przepływ, rów PD - częściowo zarośnięty był gęstymi krzakami. Na objętym inwestycją odcinku stan rowów był niezadowalający. Na całej długości rowów widoczna była erozja skarp o różnym nasileniu powodująca oberwiska i przetamowania koryta ograniczające przepływ wody.

     Celem inwestycji jest poprawa warunków odpływu wód oraz zabezpieczenie przed przesuszeniem części gruntów rolnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach.

W RAMACH INWESTYCJI WYKONANO:

  • odbudowę rowu PC,PD i PE w km 3+692 – 6+360 na długości 2668 m,

  • budowę przepustu 1,50 x 1,50 m w km 3+832 w ilości 1 szt.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

  • Okres realizacji inwestycji: lipiec 2012 r. - grudzień 2012 r.
  • Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji: 05.12.2012 r.

Całkowita wartość realizacji inwestycji: 325 599,05 zł, w tym:

  • UE – 179 938,44 zł,
  • rezerwa celowa budżetu państwa: 145 660,61 zł

Koszt robót budowlano – montażowych: 287 792,85 zł.

 

 « powrót