"MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE NA TERENIE DZIAŁANIA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ ŁUBIANKA", POWIAT TORUŃSKI

  


LOKALIZACJA:

miejscowość: Wybcz, Wymysłowo

gmina: Łubianka

powiat: toruński.

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa.

Zadanie wykonano na podstawie:

- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.03.2012 r. Nr 00093-6905-UM0200010/11 o przyznaniu pomocy finansowej oraz decyzji zmieniającej z dnia 18.10.2012 r. Nr 00121-6905-UM0200010/11

- decyzji nr AB.6740.5.151.2011.LK, nr AB.6740.5.152.2011.LK, z dnia 18.11.2011r. pozwolenie na budowę wydanego przez Starostę Toruńskiego,

- projektu technicznego opracowanego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "MELBUD" Marcin Grzelczyk & Piotr Szefler

- umowy nr 13/TI/2012 z dnia 06.07.2012 r. na wykonanie robót budowlano-montażowych zawartej pomiędzy KPZMiUW we Włocławku , a Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno-Melioracyjnego ,,MELBUD" sp. z o.o. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

CEL INWESTYCJI:

Obszar objęty inwestycją położony jest w powiecie toruńskim na terenie gminy Łubianka w miejscowościach Wybcz i Wymysłowo. Pod względem fizyczno-geograficznym teren znajduje się na Wysoczyźnie Chełmińskiej.

 Celem inwestycji jest wyeliminowanie podtopień na gruntach rolnych w miejscowości Wymysłowo poprzez przebudowę rowu szczegółowego oraz wykonanie sieci drenarskiej, a także uregulowanie stosunków wodno-powietrznych gleb dla poprawy warunków ich uprawy, zwiększenia plonowania oraz ograniczenia odpływu do wód składników biogennych poprzez wykonanie drenowania w miejscowości Wybcz.

 W RAMACH INWESTYCJI WYKONANO:

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę rowu R-11 oraz drenowanie gruntów rolnych na powierzchni 1,27 ha we wsi Wymysłowo,

- drenowanie gruntów rolnych na powierzchni 12,6 ha we wsi Wybcz.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

Okres realizacji: lipiec 2012 r. – marzec 2013 r.

Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji – 15.03.2013 r.

Wartość inwestycji ogółem: 215 547,62 zł.

w tym:

* środki budżetu państwa – 108 664,93 zł

* środki UE - 106 882,69 zł

Wartość robót budowlano – montażowych: 170 416,82 zł.

 « powrót