PROJEKT: "ODBUDOWA SYSTEMU NAWODNIEŃ GRAWITACYJNYCH KANAŁU DOLNEGO NIZINY TORUŃSKIEJ W KM 0+000 - 24+460 ETAP I, GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA" POWIAT TORUŃSKI 

 

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa. Zadanie wykonano na podstawie: decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.07.2011 r. nr 00042-6905-UM0200004/11 o przyznaniu pomocy finansowej oraz decyzji zmieniającej z dnia 21.02.2012 r. nr 00081-6905-UM0200004/11. 

Obszar objęty inwestycją położony jest w powiecie toruńskim na terenie gminy Zławieś Wielka. 

Celem inwestycji jest zwiększenie retencji wodnej korytowej do ok. 82000 m3 w Kanale Dolnym Niziny Toruńskiej, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących i komunikacyjnych. 

 

W ramach inwestycji wykonano: 

- Nowe koryto Kanału na długości 240 mb wraz z umocnieniem,

- Budowle komunikacyjne i piętrzące - 43 szt. 

Termin realizacji inwestycji:

 Okres realizacji: listopad 2011 r. – maj 2013 r.

Koszt realizacji inwestycji: 

Wartość inwestycji ogółem: 4 721 574,58 zł .

w tym:

* środki budżetu państwa – 1 975 311,43 zł

* środki UE - 2 746 263,15 zł.

Wartość robót budowlano – montażowych: 4 492 319,22 zł « powrót