"MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE NA TERENIE DZIAŁANIA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ DĘBOWA ŁĄKA"POWIAT WĄBRZESKI. 

 

 

LOKALIZACJA:

Powiat: wąbrzeski

Gmina: Dębowa Łąka

Miejscowości: Łobdowo, Wielkie Pułkowo, Wielkie Radowiska.

 

PODSTAWA REALIZACJI:

    Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa. Zadanie wykonano na podstawie:

- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.03.2012 r. Nr 00091-6905-UM0200007/11 o przyznaniu pomocy finansowej, oraz decyzji zmieniającej nr 00139-6905-UM0200007/11 z dnia 10.01.2013 r.

- zgłoszenia zamiaru wykonania robót  z dnia 10.10.2011 r.

- projektu technicznego opracowanego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne  Melbud  s.c,

- umowy nr 29/TI/2012 z dnia 20.09.2012 r. na wykonanie robót budowlano-montażowych. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

 

CEL INWESTYCJI:

  Obszar objęty inwestycją położony jest w powiecie wąbrzeskim, gmina Dębowa Łąka, miejscowości: Łobdowo, Wielkie Pułkowo, Wielkie Radowiska. Celem przedmiotowej inwestycji jest uregulowanie stosunków wodno-powietrznych gleb dla poprawy ich warunków uprawy oraz ograniczenia odpływu do wód składników biogennych.

 

W RAMACH INWESTYCJI WYKONANO:

- melioracje gruntów rolnych na powierzchni 24,33 ha - obiekt: Łobdowo,

- melioracje gruntów rolnych na powierzchni 4,59 ha - obiekt: Wielkie Pułkowo,

- melioracje gruntów rolnych na powierzchni 1,24 ha - obiekt: Wielkie Radowiska

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

Okres realizacji: wrzesień 2012 r. - czerwiec 2013 r.

Wartość inwestycji ogółem: 506 266,03 zł . 

w tym:

* środki budżetu państwa – 227 412,08 zł

* środki UE - 278 853,95 zł.

Wartość robót budowlano – montażowych: 434 605,83 zł

Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 14.06.2013 r. « powrót