,,Regulacja rzeki Niwki w km 9+248 – 20+890” gm. Topólka, pow. radziejowski, gm. Lubraniec, pow. włocławski, gm. Izbica Kujawska, pow. włocławski. 
 
 
 
LOKALIZACJA: 
 
Powiat: radziejowski, włocławski
Gmina: Topólka, Lubraniec, Izbica Kujawska
Miejscowości: Czamanin, Skaszyn, Sarnowo, Wiktorowo, Pasieka, Sokołowo, Józefowo
 
PODSTAWA REALIZACJI

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa. Zadanie wykonano na podstawie:
- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.07.2011r. Nr 00041-6905-UM0200003/11 o przyznaniu pomocy finansowej, oraz decyzji zmieniającej nr 00079-6905-UM0200003/11 z dnia 21.02.2012 r.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr DW-13/2008 z dnia 08.09.2008r. - pozwolenie na budowę,
- projektu technicznego opracowanego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne ,,Melbud” s.c.
- umowy nr 35/TI/2011 z dnia 16.09.2011r. na wykonanie robót budowlano-montażowych. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 
CEL INWESTYCJI
Obszar objęty inwestycją położony jest w powiatach radziejowskim oraz włocławskim, w gminach: Topólka, Lubraniec, Izbica Kujawska, w miejscowościach: Czamanin, Skaszyn, Sarnowo, Wiktorowo, Pasieka, Sokołowo, Józefowo. Celem przedmiotowej inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodnej w zlewni rzeki Niwki poprzez udrożnienie koryta rzeki polegające, na obniżeniu i wyrównaniu niwelety dna oraz nadanie przekrojowi rzeki odpowiednich wymiarów, a także wzrost retencji wodnej w korycie w okresach suszy poprzez budowę urządzeń piętrzących.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC OBEJMOWAŁ:

- odbudowę koryta rzeki Niwki – roboty regulacyjne, na długości 11,6 km
- budowę budowli piętrzących, komunikacyjnych, w ilości 30 sztuk.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

Okres realizacji inwestycji wrzesień 2011r. – czerwiec 2013r.,
Wartość inwestycji ogółem: 3 785 719,06 zł
w tym:
- środki UE 2 134 820,40 zł,
- środki budżetu państwa  1 650 898,66 zł.

Wartość robót budowlano-montażowych: 
3 195 345,57 zł
Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 17.06.2013r. 


« powrót