,,MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE NA TERENIE DZIAŁANIA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ KOWALEWO POMORSKIE”
POWIAT GOLUBSKO – DOBRZYŃSKI. 
 
 
 
LOKALIZACJA:
 
Powiat: golubsko-dobrzyński
Gmina: Kowalewo-Pomorskie
Miejscowość: Frydrychowo 
 
PODSTAWA REALIZACJI: 
 

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa. Zadanie wykonano na podstawie:

- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.01.2013 r. Nr 00131-6905-UM0200005/11 o przyznaniu pomocy finansowej, oraz decyzji zmieniającej Nr 00171-6905-UM0200005/11 z dnia 6.06.2013 r.,

- zgłoszenia zamiaru wykonania robót z dnia 22.09.2011 r.,

- projektu technicznego opracowanego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne ,,Melbud” s.c.

- umowy nr 11/TI/2013 z dnia 02.04.2013 r. na wykonanie robót budowlano-montażowych. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 
CEL INWESTYCJI: 
 
Celem przedmiotowej inwestycji jest wyeliminowanie podtopień na gruntach rolnych poprzez zabezpieczenie koryta rowu szczegółowego przed erozją oraz zapewnienie jego odpowiedniej przepustowości.
 

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC OBEJMOWAŁ:

  • przebudowę rowu R-O na długości 202 m,

  • budowę przepustu betonowego śr. ø 0,8 m długości 20 m.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

Okres realizacji inwestycji kwiecień 2013 r. – czerwiec 2013 r.,

Wartość inwestycji ogółem: 71 634,62 zł.

w tym:

  • środki UE 32 521,11 zł.,

  • środki budżetu państwa 39 113,51 zł.

Wartość robót budowlano-montażowych: 49 829,12 zł.

Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 26.06.2013 r. 


« powrót