PROJEKT: Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej

Spółki Wodnej Pakość. 

 

LOKALIZACJA:

miejscowość: Rycerzewo

gmina: Pakość

powiat: inowrocławski

PODSTAWA REALIZACJI: 

Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013. 

Zadanie wykonano na podstawie:

- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 00152-6905-UM0200006/12 z dnia 24.01.2013r., oraz decyzji zmieniającej nr 00153-6905-UM0200006/12 z dnia 24.01.2013r.,

- zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 08.02.2012r.,

- projektu opracowanego przez Biuro Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska ,,BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu,

- umowy nr 45/TI/2012 z dnia 21.11.2012r. na wykonanie robót budowlano-montażowych. 

CEL INWESTYCJI:

Realizacja zadania miała na celu zagwarantowanie sprawnego odpływu wód powierzchniowych i melioracyjnych - odwodnienie poprzez wykonanie drenowania na powierzchni 10,99 ha. Odprowadzenie nadmiaru wód pozwoliło na przywrócenie prawidłowych stosunków wodno powietrznych w glebie stwarzając optymalne warunki dla prowadzenia działalności rolniczej. 

W RAMACH INWESTYCJI WYKONANO:

- drenowanie systematyczne - 10,99 ha,

- wylot drenarski - 1 szt,

- studnia drenarska (fi 1000 mm) - 7 szt. 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

  • Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji: 23.08.2013 r.

Całkowita wartość realizacji inwestycji (brutto): 100.180 tys. zł, w tym:

  • UE – 52.158 tys. zł,

  • rezerwa celowa budżetu państwa: 48.022 tys. zł.

Koszt robót budowlano – montażowych: 82.379 tys. zł.« powrót