Projekt: Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Rogowo, powiat rypiński.

 

 

LOKALIZACJA:

miejscowość: Nadróż

gmina: Rogowo

powiat: rypiński

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa. Zadanie wykonano na podstawie:

- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.01.2013r. Nr 00133-6905-UM0200013/11 o przyznaniu pomocyfinansowej oraz decyzji zmieniajacej z dnia 06.06.2013r. Nr 00167-6905-UM0200013/11,

- zgłoszenia robót budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia 23.08.2012r.,

- projektu technicznego opracowanego przez Wielobranzowe Przedsiebiorstwo Usługowo-Produkcyjne "MELBUD" Marcin Grzelczyk & Piotr Szefler,

- umowy nr 10/TI/2013 z dnia 02.04.2013 r. na wykonanie robót budowlano-montazowych.

CEL INWETSYCJI:

Celem inwestycji było uregulowanie stosunków wodno-powietrznych gleb dla poprawy warunków ich uprawy poprzez drenowanie gruntów ornych.

W RAMACH INWESTYCJI WYKONANO:

- drenowanie gruntów ornych na powierzchni 2,91 ha.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

Okres realizacji: kwiecień 2013r. – październik 2013r.

Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji – 11.10.2013r.

Wartość inwestycji ogółem: 83165,94 zł..

w tym:

* środki budżetu państwa – 43 613,54 zł

* środki UE - 39 552,40 zł

Wartość robót budowlano – montażowych: 61 360,44 zł.

 « powrót