Projekt: Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Chodecz.

 

 

LOKALIZACJA:

Miejscowość: Ignalin

Gmina: Chodecz

Powiat: włocławski

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa. Zadanie wykonano na podstawie: 

- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 07.09.2013r. nr 00109-6905-UM0200004/12 oraz decyzji zmieniającej z dnia 24.01.2013r. nr 00151-6905-UM0200004/12,

- zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 20.10.2011r,

- projektu opracowanego przez Biuro Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska ,,BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu,

- umowy nr 41/TI/2012 z dnia 20.11.2012r. o wykonanie robót budowlano-montażowych.

CEL INWESTYCJI:

Celem inwestycji było uregulowanie stosunków wodno-powietrznych gleb dla poprawy warunków ich uprawy poprzez drenowanie gruntów ornych.

W RAMACH INWESTYCJI WYKONANO:

- drenowanie gruntów rolnych na powierzchni: 19,5 ha,

- odbudowa rowów: 762 m, 

- wyloty drenarskie: 4 szt.,

- studnie drenarskie: 8 szt.,

- przepust betonowy: 1 szt. 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

- okres realizacji - listopad 2012r. - wrzesień 2013r.

- termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji - 31.10.2013r.

- wartość inwestycji (brutto) - 253 212 ,87zł

w tym:

- środki UE - 139 520,04zł,

- środki budżetu państwa - 113 692,83zł. 

 « powrót