Projekt: Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Radziejów.

 

LOKALIZACJA:

Miejscowość: Bieganowo, Stary Radziejów Kolonia,

Gmina: Radziejów,

Powiat: radziejowski 

PODSTAWA REALIZACJI: 

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa. Zadanie wykonano na podstawie: 

- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 07.09.2012r. nr 00105-6905-UM0200002/12 oraz decyzji zmieniającej z dnia 13.03.2013r. nr 00159-6905-UM0200002/12,

- zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 03.11.2011r,

- projektu opracowanego przez Biuro Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska ,,BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu,

- umowy nr 48/TI/2012 z dnia 28.11.2012r. o wykonanie robót budowlano-montażowych.

CEL INWESTYCJI:

Celem inwestycji było uregulowanie stosunków wodno-powietrznych gleb dla poprawy warunków ich uprawy poprzez drenowanie gruntów ornych.

W RAMACH INWESTYCJI WYKONANO: 

- drenowanie gruntów rolnych na powierzchni: 12,44 ha,

- wyloty drenarskie: 2 szt.,

- studnie drenarskie: 5 szt. 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

- okres realizacji - grudzień 2012r. -  październik 2013r.,

termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji - 18.10.2013r., 

- wartość inwestycji (brutto) - 117 234,66 zł,

w tym:

- środki UE - 61 069,91 zł,

- środki budżetu państwa - 56 164,75 zł « powrót