Projekt:Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Tuchola.

 

LOKALIZACJA:

Miejscowość: Stobno, Raciąż

Gmina: Tuchola,

Powiat: tucholski

PODSTAWA REALIZACJI: 

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa. Zadanie wykonano na podstawie: 

- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 07.09.2012r. nr 00103-6905-UM0200001/12 oraz decyzji zmieniającej z dnia 24.01.2013r. nr 00149-6905-UM0200001/12,

- zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 08.02.2012r,

- projektu opracowanego przez Biuro Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska ,,BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu,

- umowy nr 43/TI/2012 z dnia 22.11.2012r. o wykonanie robót budowlano-montażowych.

CEL INWESTYCJI: 

Celem inwestycji było uregulowanie stosunków wodno-powietrznych gleb dla poprawy warunków ich uprawy poprzez drenowanie gruntów ornych.

W RAMACH INWESTYCJI WYKONANO:

- drenowanie gruntów rolnych na powierzchni 3,48 ha,

- rurociągi drenarskie - 1708,5 m,

- wyloty drenarskie - 2 szt.,

- studnie drenarskie - 5 szt.,

- studnie drenarskie redukcyjne - 4 szt.,

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

- okres realizacji: grudzień 2012r. - październik 2013r.,

- termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji - 28.10.2013r.,

- wartość inwestycji (brutto) - 304 767,44 zł

w tym:

- środki UE 148 638,68 zł.,

- środki budżeru państwa: 156 128,76 zł. « powrót