PROJEKT: MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE NA TERENIE DZIAŁANIA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ ROGOWO.

 

LOKALIZACJA:

miejscowość: ZŁOTNIKI,

gmina: ROGOWO,

powiat: ŻNIN.

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (Dz. U. Nr 122, poz 791). Zadanie wykonano na podstawie:

 

  • decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 00156-6905-UM0200003/12 z 13.03.2013 r. i 00157-6905-UM0200003/12 z 13.03.2013 r., o przyznaniu pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013

  • zgłoszenia robót budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowę z dnia 8.02.2012 r.

  • projektu opracowanego przez Biuro Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w Poznaniu na podstawie umowy nr 28/TI/2010 z 13.09.2010 r. zawartej z KPZMiUW

  • umowy nr 51/TI/2012 z 30.11.2012 r., o wykonanie robót budowlano-montażowych zawartej pomiędzy KPZMiUW, a Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno – Melioracyjnego „MELBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

CEL INWESTYCJI:

Realizacja zadania miała na celu zagwarantowanie sprawnego odpływu wód powierzchniowych i melioracyjnych – odwodnienie poprzez wykonanie drenowania na powierzchni 26,77 ha. Odprowadzenie nadmiaru wód pozwoliło na przywrócenie prawidłowych stosunków wodno – powietrznych w glebie stwarzając optymalne warunki dla prowadzenia działalności rolniczej.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

Wartość inwestycji (brutto): 423 077,17 zł.

w tym roboty budowlano-montażowe 375 357,17 zł.

Termin realizacji prac: grudzień 2012r. - listopad 2013r.

Data odbioru końcowego 13.11.2013 r.

Źródła finansowania:

    - środki unijne (PROW): 230 449,49 zł.

    - środki budżetu Państwa: 192 627,68 zł

Zakres rzeczowy:

- drenowanie systematyczne 26,77 ha

- odbudowa rowów:

R-MD 11 942,5 m

R-MD 11 140,2 m

- przebudowa rurociągów na rowie R-MD 11

PCV φ 300 – 400 mm 184,4 m

- wyloty drenarskie 20 szt.

- studnie drenarskie φ 1000 – 1200 mm 13 szt.

- studnia drenarska redukcyjna φ 315 mm 1 szt.

- przepust betonowy φ 600 mm 1 szt. « powrót