PROJEKT: „ZABEZPIECZENIE WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO
SATROWICE – NOWE W KM 18+480 – 18+820” 
 
 
  
 
LOKALIZACJA:
miejscowość: WIELKIE ZAJĄCZKOWO,
gmina: DRAGACZ, powiat: ŚWIECIE. 
 
PODSTAWA REALIZACJI:
Inwestycja zrealizowana została ze środków budżetu Państwa oraz rezerwy celowej budżetu Państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadanie wykonano na podstawie: 
- decyzji pozwolenie na budowę wydanej przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy nr 147/2013, pismo WI.I.7840.1.3.2013 z 16.08.2013 r. 
- projektu opracowanego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „MELBUD” Spółka Cywilna w Toruniu na podstawie umowy nr 53/TI/2012 z 06.12.2012 r.
- umowy nr 52/TI/2013 z 14.10.2013 r., o wykonanie robót budowlano-montażowych, zawartej pomiędzy KPZMiUW, a firmą „DABI S. Budny, M. Budny Spółka Jawna” z siedzibą w Ligocie. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
CEL INWESTYCJI:
Realizacja zadania miała na celu eliminację niekorzystnych zjawisk filtracyjnych (wysiąków przez korpus wału i podłoże wału), które ujawniły się podczas powodzi w 2010r. w km od 18+480 – 18+820.
 
DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE:
Wartosc inwestycji (brutto): 522 999,75 zł.
w tym roboty budowlano-montażowe 478 719,75 zł.
Termin realizacji prac (wg umowy): rozpoczęcie 22.10.2013 r. zakończenie 30.11.2013 r.
Data odbioru koncowego 27.11.2013 r.
 
Zródła finansowania:
- rezerwa celowa budżetu państwa: 478 719,75 zł.
- budżet Państwa : 44 280,00 zł.
 
Zakres rzeczowy:
- wykonanie wjazdu tymczasowego dla maszyn wykonujących przesłonę,
- zdjęcie górnej warstwy korony wału do rzędnej przegrody,
- wykop technologiczny dla wykonania przegrody,
- wykonanie przegrody cementowo – bentonitowej metodą wgłębnego mieszania,
- ponowne usypanie wału do rzędnej korony z zagęszczeniem, 


« powrót