PROJEKT: „MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE NA TERENIE DZIAŁANIA

GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ NOWE” 

 

 

LOKALIZACJA:

miejscowość: MORGI,

gmina: NOWE,

powiat: ŚWIECIE. 

PODSTAWAREALIZACJI:

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (Dz. U. Nr 122, poz 791). Zadanie wykonano na podstawie:

- decyzji Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego nr 001736905UM0200004/13 z 12.06.2013 r., o przyznaniu pomocy finansowej w ramach PROW 20072013,

- decyzji pozwolenie na budowę nr 409/2012, wydanej przez Starostwo Powiatowe w Świeciu, pismo AB.6740.N.869.2012 z     16.07.2012 r.

- projektu opracowanego przez Biuro Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w Poznaniu  na podstawie umowy nr 28/TI/2010 z 13.09.2010 r.

- umowy nr 37/TI/2013 z 29.08.2013 r., o wykonanie robót budowlano-montażowych zawartej pomiędzy KPZMiUW, a Gminną Spółką Wodną w Nowem. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

CEL INWESTYCJI:

Realizacja zadania miała na celu poprawę warunków wodno – powietrznych gleby poprzez wykonanie melioracji i regulację stosunków wodnych na obszarze objetym przedsięwzięciem o powierzchni 12,46 ha. Osiągnięcie celu inwestycji możliwe było poprzez wykonanie odbudowy istniejącego systemu rowów melioracji szczegółowej pełniących funkcję rowów odwadniająco – nawadniających. 

DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE:

Wartosc inwestycji (brutto): 106 599,89 zł.

w tym roboty budowlano-montażowe 86 444,89 zł.

Termin realizacji prac (wg umowy): rozpoczęcie 09.09.2013 r.- zakończenie 27.11.2013 r.

Data odbioru koncowego 27.11.201 3 r.

Zródła finansowania:

- środki unijne (PROW): 54 585,30 zł.

- rezerwa celowa budżetu państwa: 18 195,10 zł.

- budżet Państwa (VAT): 16 739,49 zł.

- budżet Państwa : 17 080,00 zł.

Zakres rzeczowy:

- odbudowa rowów melioracji szczegółowych na obszarze o łącznej powierzchni: 12,46 ha

- przebudowa przepustu na rowie R1 w hm 0+05 (odbudowa wlotu i wylotu przepustu φ 0,8 m typu PP–1 wraz z wymianą  zamknięć piętrzących wodę - 1 szt. « powrót