PROJEKT: „MODERNIZACJA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO NIZINY CIECHOCINSKIEJ W KM 0+000 - 12+000 ...” 
 

LOKALIZACJA:

miejscowość: Wygoda, Otłoczyn, Wołuszewo, Słońsk Dolny

gmina: Aleksandrów Kujawski,

powiat: Aleksandrów Kujawski. 

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja zrealizowana została ze środków budżetu Państwa oraz rezerwy celowej

budżetu Państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadanie

wykonano na podstawie:

  • decyzji DW13/2010 znak: WI.DW.MPt.711122/2010 z dnia 04.06.2010 r. pozwolenie

    na budowę,

  • projektu opracowanego przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. zo.o. z siedzibą w Poznaniu na podstawie umowy 09/TI/2007 z 12.04.2007 r. (aktualizacja odcinka 10+000 –12+000, umowa 05/TI/2013 z 21.03.2013 r.),

  • umowy 33/TI/2013 z 29.08.2013 r., o wykonanie robót budowlano-montażowych, zawartej pomiędzy KPZMiUW, a firmą „TRANSPOL” Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński zsiedzibą w Łojewie. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

CEL INWESTYCJI:

Odbudowa wału miała na celu poprawę ochrony terenów Niziny Ciechocińskiej. Parametry urządzenia przed przebudową nie spełniały wymogów I klasy technicznej budowli hydrotechnicznych, do których wał został zaliczony. Złe zagęszczenie wału mogło być przyczyną wzmożonych filtracji w przypadku wystąpienia wysokich stanów wody, co w praktyce oznaczało, że mógł on nie spełniać funkcji przeciwpowodziowej. Przeprowadzone roboty inwestycyjne miały na celu wyniesienie wału do wysokości odpowiadającej wymogom I klasy budowli hydrotechnicznych oraz zabezpieczenie przed nadmierną filtracją przez korpus i podłoże wału poprzez wykonanie uszczelnienia (przesłony tiksotropowej).

DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE:

Wartość inwestycji (brutto): 8 881 81 6,39 zł.

w tym roboty budowlano-montażowe 7 626 000,00 zł.

Termin realizacji prac (wg umowy):

  • rozpoczęcie: 29.08.2013 r.

  • zakończenie:10.12.2013 r.

Data odbioru końcowego: 12.12.2013 r.

Źródła finansowania:

  • rezerwa celowa budżetu Państwa: 7 803 450,50 zł.

  • budżet Państwa : 1 078 365,89 zł.

 « powrót