PROJEKT: MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH – BRZYSZEWO – LUTOBÓRZ II EL. IV”

 

LOKALIZACJA:

miejscowość:Brzyszewo,

gmina: Chodecz,

powiat: Włocławek. 

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (Dz. U. Nr 122, poz 791). Zadanie wykonano na podstawie: 

 • decyzji Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego nr 001406905UM0200009/12 oraz 001416905UM0200009/12 z 10.01.2013 r., o przyznaniu pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013,

 • zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 30.03.2012 r. projektu opracowanego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „MELBUD” Spółka C z siedzibą w Toruniu na podstawie umowy nr 41/TI/2010 z 29.11.2010 r. zawartej z KPZMiUW,

 • umowy nr 37/TI/2012 z 30.10.2012 r., o wykonanie robót budowlano-montażowych zawartej pomiędzy KPZMiUW, a Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno – Melioracyjnego „MELBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

CEL INWESTYCJI:

Realizacja zadania miała na celu zagwarantowanie sprawnego odpływu wód powierzchniowych i melioracyjnych poprzez wykonanie drenowania na powierzchni 56,19 ha. Odprowadzenie nadmiaru wód pozwoliło na przywrócenie prawidłowych stosunków wodno–powietrznych w glebie stwarzając optymalne warunki dla prowadzenia działalności rolniczej. 

DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE:

Wartość inwestycji (brutto): 1 600 463,52 zł

w tym roboty budowlano – montażowe: 1 447 182,82 zł

Termin realizacji prac (wg umowy):

 • rozpoczęcie: 06.11.2012 r.

 • zakończenie:16.12.2013 r.

Źródła finansowania:

 • środki unijne (PROW): 956 444,31 zł,

 • rezerwa celowa budżetu państwa: 318 814,77 zł,

 • budżet Państwa (VAT): 293 309,59 zł,

 • budżet Państwa: 31 894,85 zł.

Zakres rzeczowy:

 • drenowanie gruntów ornych: 56,19 ha,

 • wykonanie rowów 1 725 mb,

 • wykonanie przepustów 13 szt.,

 • wykonanie rurociągów betonowych ři 200 mm wraz z budowlami: 464 mb,

 • wykonanie rurociągów betonowych ři 300 mm wraz z budowlami: 916 mb,

 • wykonanie rurociągów betonowych ři 500 mm wraz z budowlami: 373 mb,

 • wykonanie rurociągów betonowych ři 800 mm wraz z budowlami: 295 mb,

 • wykonanie zbieraczy: 8 504 mb,

 • wykonanie sączków: 27 030 mb,

 • rozstawa drenowania: 15 – 20 mb,

 • średnia głębokość ułożenia sączków: 0,9 – 1,0 mb,

 • sączki i zbieracze z rur drenażowych PCV w otulinie filtracyjnej.

 

 « powrót