Proekt: Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki WOdnej Płużnica. 

 

LOKALIZACA:

Miejscowość: Bielawy,Lisewo

Gmina: Płużnica, Lisewo

Powiat: wąbrzeski, chełmiński

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (Dz. U. Nr 122, poz 791). Zadanie wykonano na podstawie:  

  • decyzji Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego nr 00097-6905-UM0200006/11 z dnia 07.05.2012 roku oraz nr 00096-6905-UM0200006/11 z dnia 07.05.2012 roku., o przyznaniu pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013,

  • zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

  • umowy nr 22/TI/2012 z dnia 10.08.2012 roku na wykonanie robót budowlano-montażowych zawartej pomiędzy KPZMiUW, a Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno-Melioracyjnego ,,MELBUD" Spółka z o.o. z Sierpca.

CEL INWESTYCJI:

Realizacja zadania miała na celu zagwarantowanie sprawnego odpływu wód powierzchniowych i melioracyjnych poprzez wykonanie drenowania na powierzchni 80,49 ha. Odprowadzenie nadmiaru wód pozwoliło na przywrócenie prawidłowych stosunków wodno–powietrznych w glebie stwarzając optymalne warunki dla prowadzenia działalności rolniczej. 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

Wartość inwestycji ogółem: 1 271 556,00 zł

- środki budżetowe 292 323,48 zł

- środki UE 734 424,39 zł

- współfinansowanie krajowe 244 808,13 zł

Wartość robót budowlano-montażowych 1 197 149,80 zł 

Data odbioru końcowego i przekazania inwestyci do eksploataci 01.07.2013r. « powrót