Projekt: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Dolnej Niziny Toruńskiej

w km 0+000 - 25+000, etap I 

 

LOKALIZACA:

Miejscowość: Zławieś Wielka, Pędzewo, Czarnowo, Górsk, Toporzysko

Gmina:Zławieś Wielka

Powiat: toruński

PODSTAWA REALIZACJI: 

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (Dz. U. Nr 122, poz 791). Zadanie wykonano na podstawie: 

  • decyzji Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego nr 00113-6905-UM0200008/12 z dnia 07.09.2012 roku, 00163-6905-UM0200008/12 z dnia 10.05.2013 roku; 00191-6905-UM0200008/12 z dnia 29.08.2013 roku, o przyznaniu pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013,

  • decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiegov nr 1/ZRID/BP2011 z dnia 07.08.2011 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej,

  • umowy nr 33/TI/2012 z dnia 02.10.2012 roku na wykonanie robót budowlano-montażowych zawartej pomiędzy KPZMiUW, a Paweł Kalemba ,,FRANSŁAW PLUS"

 
CEL INWESTYCJI:
Celem przedmiotowego zadania polegającego głównie na wzmocnieniu systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej, jest ograniczenie przesiąków wody przez korpus i podłoże wału oraz poprawa stateczności skarp dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej obszaru Dolne Niziny Toruńskie 

 

W RAMACH INWESTYCI WYKONANO:

  • wykonanie przeciwfiltracyjnej przesłony bentonitowo-cementowe metodą wgłębnego mieszania w osi wału przeciwpowodziowego - 28.600 m2,
  • rozbudowa wału (ława przywałowa) - 51.200  m3,
  • budowa i modernizacja budowli komunikacynych - 12 szt.,
  • likwidacja strażnic wałowych - 3 szt.
 
DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:
Wartość inwestycji ogółem 7167 408,07
- środki UE 6 733157,13
- budżet państwa 434 250,94 

 « powrót