Projekt: Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Mogilno 

 

LOKALIZACJA:

miejscowość: Gozdanin,

gmina: Mogilno,

powiat: mogileński.

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i

leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (Dz. U. Nr 122, poz 791). Zadanie wykonano na podstawie:

  • decyzji Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego nr 001646905UM0200007/12 oraz 001656905UM0200007/12 z 29.05.2013 r., o przyznaniu pomocy finansowej w ramach PROW 20072013,

  • zgłoszenia robót budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowę z dnia 08.02.2012 r.,

  • projektu opracowanego przez Biuro Projektów Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w Poznaniu na podstawie umowy nr 28/TI/2010 z 13.09.2010 r. zawartej z KPZMiUW,

  • umowy nr 40/TI/2013 z 12.09.2013 r., o wykonanie robót budowlano-montażowych zawartej pomiędzy KPZMiUW, a Zakładem Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych mgr inż Justyna Nizioł z siebibą w Zalesiu, gm. Rogowo. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

CEL INWESTYCJI:

Realizacja zadania miała na celu zagwarantowanie sprawnego odpływu wód powierzchniowych i melioracyjnych – odwodnienie poprzez wykonanie drenowania na powierzchni 8,4 ha. Odprowadzenie nadmiaru wód pozwoliło na przywrócenie prawidłowych stosunków wodno – powietrznych w glebie stwarzając optymalne warunki dla prowadzenia działalności rolniczej.

W RAMACH INWESTYCJI WYKONANO:

  • drenowanie systematyczne gruntów ornych: 8,4 ha

  • budowa rurociągu szczelnego – tranzytowego odprowadzającego wody drenarskie fi 110-160mm: 787 mb

  • budowa wylotu z rurociągu fi 200 mm: 1 szt.

DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE:

data odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji: 10.12.2013 r.

Wartość inwestycji (brutto): 178 586,63 zł

w tym:

  • środki unijne (PROW): 101 455,26 zł

  • środki budżetu Państwa: 77 131,37

Wartość robót budowlano-montażowych: 166 386,63 zł « powrót