Przebudowa wału przeciwpowodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej
w km 16+180 – 21+150 gm. Chełmno, m. Chełmno – realizacja w km 19+880-21+150
( miasto Chełmno )
 
 

PODSTAWA REALIZACJI

Inwestycja zrealizowana została w ramach dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz środków budżetu państwa.

Inwestycje zrealizowano na podstawie:

- projektu technicznego opracowanego przez Biuro Projektowo-Usługowe Gospodarki Wodno-Ściekowej ELJOT B.L. JAROSZ,
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 2/ZRID/BP/2012 z dnia 07.08.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej,
- umowy nr 22/TI/2013 z dnia 21.06.2013r., na wykonanie robót budowlano-montażowych. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 
CEL INWESTYCJI

Obszar objęty inwestycją położony jest w powiecie chełmińskim, w miejscowości Chełmno. Celem przedsięwzięcia jest przebudowa wału przeciwpowodziowego poprzez budowę ławy przywałowej od strony odpowietrznej, drogi powodziowej na koronie ławy wykonanej z płyt żelbetowych umożliwiającej dojazd służb powodziowych w okresie występowania wysokich stanów wody w Wiśle oraz wykonanie w podłożu wału przesłony bentonitowo – cementowej i ułożenie bentomaty na skarpie odwodnej.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC OBEJMOWAŁ

- wykonanie ławy przywałowej: 914 mb,
- wzmocnienie korony ławy płytami drogowymi: 914 mb,
- wykonanie zjazdów: 3 szt,
- uszczelnienie podłoża i korpusu wału: 203 mb

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ

Umowny termin realizacji inwestycji: 28.06.2013 - 31.10.2014
Wartość inwestycji ogółem: 1 767 724,50 zł
w tym:
- środki WFOŚiGW 1 584 571,88 zł,
- środki budżetu państwa 183 152,62 zł.
Wartość robót budowlano-montażowych:
1 584 827,88 zł
Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 28.11.2014r.


« powrót