MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - GROCHOLIN I
 
 
 
PODSTAWA REALIZACJI

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa.                            
Zadanie wykonano na podstawie:
- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.08.2013r. nr 00185-6905-UM0200003/13 o przyznaniu pomocy finansowej, oraz decyzji zmieniającej nr 00203-6905-UM0200003/13 z dnia 13.02.2014r.
- zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 14.08.2012r.,
- projektu technicznego opracowanego przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska ,,BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
- umowy nr 48/TI/2013 z dnia 20.09.2013r., na wykonanie robót budowlano-montażowych. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 
CEL INWESTYCJI

Obszar objęty inwestycją położony jest w powiecie nakielskim, gmina Kcynia w miejscowościach Miaskowo i Grocholin. Celem operacji jest uregulowanie stosunków wodno - powietrznych gleb dla poprawy warunków ich uprawy i zwiększenia plonowania poprzez wykonanie melioracji gruntów rolnych za pomocą drenowania.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC OBEJMOWAŁ

- drenowanie systematyczne gruntów rolnych na powierzchni 67,27 ha,
- odbudowę oraz budowę rowów melioracyjnych,
- wykonanie rurociągu o śr. 250 mm z rur PCV o dł. 124,3 m (rów D-1/1)
- odbudowa przepustu o śr. 0,6 m, l=5,0 m (dojazd do dz. nr 30)
- umocnienie skarpy płytami ażurowymi na pow. 5,76 m2
- wykonanie progu betonowego w rejonie umocnienia skarp.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ

Okres realizacji inwestycji: 23.09.2013 - 26.11.2014
Wartość inwestycji ogółem: 1 456 475,37 zł
w tym:
- środki UE 859 580,22 zł,
- środki budżetu państwa 596 895,15 zł.
Wartość robót budowlano-montażowych: 1 314 272,67 zł
Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 26.11.2014r.


« powrót