JASIEŃ - TURZA WILCZA IIA, ELEMENT II - MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH
 
 
 

PODSTAWA REALIZACJI

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa.                           
Zadanie wykonano na podstawie:
- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.08.2013r. nr 00183-6905-UM0200001/13 o przyznaniu pomocy finansowej, oraz decyzji zmieniającej nr 00209-6905-UM0200001/13 z dnia 13.02.2014r.
- zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 18.07.2012r.,
- projektu technicznego opracowanego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne ,,Melbud” s.c.
- umowy nr 47/TI/2013 z dnia 01.10.2013r., na wykonanie robót budowlano-montażowych. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 
CEL INWESTYCJI

Obszar objęty inwestycją położony jest w powiecie lipnowskim, gmina Tłuchowo w miejscowości Trzcianka. Celem operacji jest uregulowanie stosunków wodno - powietrznych gleb dla poprawy warunków ich uprawy i zwiększenia plonowania poprzez wykonanie melioracji gruntów rolnych za pomocą drenowania.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC OBEJMOWAŁ

- drenowanie systematyczne gruntów rolnych na powierzchni 69,57 ha,

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ

Okres realizacji inwestycji październik 2013r. – październik 2014r.,
Wartość inwestycji ogółem: 868 369,00 zł
w tym:
- środki UE 479 404,81 zł,
- środki budżetu państwa 388 964,19 zł.

Wartość robót budowlano-montażowych:
714 749,00 zł

Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 27.10.2014r.


« powrót