MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE NA TERENIE DZIAŁANIA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ LISEWO
 
 
 


PODSTAWA REALIZACJI

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa.                           
Zadanie wykonano na podstawie:
- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.03.2013r. nr 00155-6905-UM0200015/11 o przyznaniu pomocy finansowej, oraz decyzji zmieniającej nr 00195-6905-UM0200015/11 z dnia 25.10.2013r.
- zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 25.10.2012r.,
- projektu technicznego opracowanego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne ,,Melbud” s.c.
- umowy nr 31/TI/2013 z dnia 07.08.2013r., na wykonanie robót budowlano-montażowych. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 
CEL INWESTYCJI

Obszar objęty inwestycją położony jest w powiecie chełmińskim, gmina Lisewo w miejscowości Drzonowo. Celem operacji jest uregulowanie stosunków wodno - powietrznych gleb dla poprawy warunków ich uprawy i zwiększenia plonowania poprzez wykonanie melioracji gruntów rolnych za pomocą drenowania.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC OBEJMOWAŁ:

- drenowanie systematyczne gruntów rolnych na powierzchni 35,59 ha,
- budowa rowu szczegółowego nr 1 na długości 402 mb.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ

Okres realizacji inwestycji sierpień 2013r. – maj 2014r.,
Wartość inwestycji ogółem: 729 859,67  zł
w tym:
- środki UE 424 207,11 zł,
- środki budżetu państwa 305 652,56 zł.

Wartość robót budowlano-montażowych: 689 549,67 zł

Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 06.06.2014r.


« powrót