„KSZTAŁTOWANIE PRZEKROJU PODŁUŻNEGO I POPRZECZNEGO KORYTA KANAŁU JELEŃ
OD KM 0+000 do KM 14+790" 
 
 
 
LOKALIZACJA

gmina: Więcbork, Sępólno Krajeńskie
powiat: Sępólno Krajeńskie

PODSTAWA REALIZACJI
 
Inwestycja zrealizowana została w ramach „Programu dla Odry 2006”, który został przyjęty do realizacji w drodze ustawy sejmowej, jako wieloletni program rządowy w dn. 6.07.2006 r. (Dz. U. 01.98.1067 z późn. zm.) Zadanie wykonano na podstawie:
-  decyzji nr 95/2012 z 31.10.2012 r. - pozwolenia na budowę wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
-  projektu opracowanego na podstawie umowy nr 33/TI/2010 z 06.10.2010 r. zawartej przez KPZMiUW we Włocławku z  Biurem Projektów Melioracji Wodnych i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. w Poznaniu,
-  umowy nr 25//TI/2013 z  21.06.2014 r. o wykonanie robót budowlano-montażowych, zawartej pomiędzy KPZMiUW, a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „MEL-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

CHARAKTERYSTYKA   PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
Trasa Kanału Jeleń przebiega przez tereny gminy Więcbork i Sępólno Krajeńskie w obszarze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, który został powołany z inicjatywy lokalnej społeczności, na mocy rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego. Część obszaru zlewni użytkowana jest jako lasy, w których koryto Kanału było mocno zdegradowane. Na pozostałych odcinkach cieku poza lasami, tereny przylegające do cieku to grunty orne i łąki użytkowane przez indywidualnych rolników. Na obszarze zlewni Kanału Jeleń znajdują się dwa jeziora: Jeleń o powierzchni 22,2 ha oraz Juchacz  o powierzchni 37,4 ha.
Przebudowa cieku polegała na odmuleniu i pogłębieniu koryta, korekcie nachylenia skarp (jednostronnie lub obustronnie – w zależności od uwarunkowań przyrodniczych, własnościowych i środowiskowych), odbudowie zniszczonych umocnień (dna i skarp) przez zastosowanie naturalnych materiałów (materace siatkowo-kamienne, kiszki faszynowe), a także zagospodarowaniu terenu wzdłuż koryta cieku po wykonaniu inwestycji.

CEL INWESTYCJI
 
Zasadniczym celem modernizacji koryta Kanału Jeleń wraz zaprojektowanymi do przebudowy budowlami komunikacyjnymi - przepustami na jego trasie, było stworzenie optymalnych warunków hydraulicznych poprzez ukształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego dla poprawy warunków przepływu wód spływających ze zlewni tego cieku oraz ograniczenie możliwości wylewów powodziowych. Odbudowa Kanału miała również na celu wykorzystanie istniejącej retencji korytowej na kilku jego odcinkach, poprzez utrzymanie w możliwie nie zmienionym stanie istniejących rozlewisk i jezior. Umożliwiło to wyrównanie przepływów wody i napełnienia koryta Kanału na całym, objętym odbudową odcinku, bez ujemnych konsekwencji w postaci podtapiania terenów i gruntów przyległych do Kanału, w okresie spływu wód powodziowych lub długotrwałych i nawalnych opadów deszczu.
 
DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ
 
Data zakończenia (odbiór): 12.09.2014 r.
Wartość inwestycji (brutto):  5,402 mln. zł
w tym roboty budowlano-montażowe: 4,742 mln. zł
Źródła finansowania:
- budżet Państwa                                
- środki „Programu dla Odry 2006”
Zakres rzeczowy:
- odbudowa kanału (bez rozlewisk) 12,767 km
- przebudowa budowli
  komunikacyjnych 18 szt.
- budowa zastawek drewnianych 4 szt.
- remont budowli
  (zastawek, przepustów) 6 szt.
 


« powrót