MELIORACJE SZCZEGÓŁOWE NA TERENIE DZIAŁANIA GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ DOBRZYNIANKA 

 

PODSTAWA REALIZACJI


Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa.                               

Zadanie wykonano na podstawie:
- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.03.2012r. Nr 00085-6905-UM0200008/11 o przyznaniu pomocy finansowej, oraz decyzji zmieniającej nr 00115-6905-UM0200008/11 z dnia 18.10.2012 r. oraz decyzji zmieniającej nr 00199-6905-UM0200008/11 z dnia 30.12.2013r.
- decyzji Starosty Lipnowskiego Nr 417/2011 z dnia 17.10.2011r. - pozwolenie na budowę,
- projektu technicznego opracowanego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne ,,Melbud” s.c.
- umów nr 7/TI/2012 z dnia 17.10.2011r., 43/TI/2013 z dnia 16.09.2013r. na wykonanie robót budowlano-montażowych. Wykonawcy wyłonieni zostali w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

CEL INWESTYCJI

Obszar objęty inwestycją położony jest w powiecie lipnowskim w gminie Dobrzyń n/Wisłą, w miejscowości Chalin. Celem operacji jest uregulowanie stosunków wodno - powietrznych gleb dla poprawy warunków ich uprawy i zwiększenia plonowania poprzez wykonanie melioracji gruntów rolnych za pomocą drenowania.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC OBEJMOWAŁ:

- drenowanie systematyczne gruntów ornych na powierzchni 45,1 ha.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

Okres realizacji inwestycji lipiec 2012r. – maj 2014r.,
Wartość inwestycji ogółem: 1 254 860,41 zł
w tym:
- środki UE 535 542,60 zł,
- środki budżetu państwa  719 317,81 zł.

Wartość robót budowlano-montażowych:
1 179 918,51 zł

Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 23.05.2014r.« powrót