PROJEKT : Przebudowa rurociągu melioracyjnego we wsi Płocicz – etap II  gmina Kamień Krajeński,
powiat Sępólno Krajeńskie, województwo kujawsko-pomorskie

  

Całkowita wartość inwestycji: 356 388,12 zł.
w tym:
* budżet państwa - 23 014,00 zł
* PROW NA LATA 2007-2013:
- budżet państwa (VAT) - 60 008,44 zł
- środki UE - 205 024,26 zł
- rezerwa celowa - 68 341,42 zł
 
Koszt robót budowlano – montażowych 332 774,12 zł

Okres realizacji inwestycji: czerwiec 2010r. – październik 2010r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gminy Kamień Krajeński.
 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rurociągu melioracyjnego z rur PEHD o średnicy 600 mm na długości 503 m,           co zagwarantuje sprawny odpływ wód pochodzących z terenów zmeliorowanych o powierzchni 204,02 ha i stanowić będzie zabezpieczenie przed podtopieniami wodami opadowymi oraz roztopowymi terenów przyległych.    
 
Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy   z dnia 02.04.2010r. nr. PRW.I.6013-7/09 00016-6905-UM0200007/09, zmiana z dnia 12.11.2010r.
 
TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
28 PAŹDZIERNIKA 2010 R.« powrót