Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km od 0+000 do 12+000 gmina Aleksandrów Kujawski, powiat Aleksandrów Kujawski. Część trzecia – wykonanie modernizacji wału od km 6+800 do 10+000 wraz z wykupem nieruchomości”

 

 

 

LOKALIZACJA:

miejscowość: Wołuszewo, Słońsk Dolny

gmina: Aleksandrów Kujawski,

powiat: Aleksandrów Kujawski.


PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja zrealizowana została ze środków budżetu Państwa oraz rezerwy celowej budżetu Państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadanie wykonano na podstawie:

  • decyzji nr DW – 23/2009 znak sprawy: WI/DW.MPt.71112-21/2009 z dnia 19.11.2009 r. - pozwolenie na budowę,

  • decyzji nr DW – 13/2010 znak sprawy WI.DW.MPt.71112-2/2010 z dnia 04.06.2010 r. - pozwolenie na budowę,

  • projektu opracowanego przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na podstawie umowy 09/TI/2007 z 12.04.2007 r.

  • umowy 11/TI/2014 z 04.07.2014 r., o wykonanie robót budowlano-montażowych, zawartej pomiędzy KPZMiUW, a konsorcjum w składzie: Melbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz – lider, DABI S. Budny Spółka Jawna, ul. Włościańska 32,43-518 Ligota – partner. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.


CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wał przeciwpowodziwy chroniący miasto Ciechocinek wzniesiono w 1872 r. Początkowo miał on długości 6,5 km. W 1886 r. wykonano dalsze 550 m wału, a w 1896 r. wzniesiono tzw. wał wewnętrzny. Dużą rolę w działaniach związanych z ochroną przciwpowodziową i budową systemów odwadniających tych terenów spełnili osadnicy holenderscy, tzw. menonici, którzy przybyli na tereny Niziny Ciechocińskiej ok. 1600 r. Osadnicy posiadali umiejętności techniczne w zakresie odwodnienia i zagospodarowania terenów depresyjnych i zalewowych. Potrafili stworzyć spójny i sprawnie działający system irygacyjny kanałów, śluz, wiatraków odwadniających, wałów przeciwpowodziowych i specjalnych zadrzewień. Ślady działania menonitów pozostały do dzisiaj nie tylko w postaci urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych, ale również w postaci budownictwa mieszkalnego i gospodarczego na terenie Słońska Dolnego, Raciążka i Nowego Ciechocinka. Błędy konstrukcyjne i niedostateczny nadzór nad wałami spowodowały, że Ciechocinka nie ominęły kolejne powodzie (w latach 1888, 1889, 1891). Katastrofalna powódź w 1924 r., kiedy prawie cały Ciechocinek znalazł się pod wodą, wymusiała pierwszy gruntowny remont wału, a następnie jego poszerzenie i podniesienie. Po II wojnie światowej (w latach 1956, 1973, 1995-9, 2000, 2002-03) wał oraz pozostałe urządzenia ochrony przeciwpowodziowej zlokalizowane na terenie Niziny Ciechocińskiej były sukcesywnie modernizowane.


CEL INWESTYCJI:

Odbudowa wału miała na celu poprawę ochrony terenów Niziny Ciechocińskiej. Parametry urządzenia przed przebudową nie spełniały wymogów I klasy technicznej budowli hydrotechnicznych, do których wał został zaliczony. Złe zagęszczenie wału mogło być przyczyną wzmożonych filtracji w przypadku wystąpienia wysokich stanów wody, co w praktyce oznaczało, że mógł on nie spełniać funkcji przeciwpowodziowej. Przeprowadzone roboty inwestycyjne miały na celu wyniesienie wału do wysokości odpowiadającej wymogom I klasy budowli hydrotechnicznych oraz zabezpieczenie przed nadmierną filtracją przez korpus i podłoże wału poprzez wykonanie uszczelnienia (przesłony tiksotropowej).

 « powrót