CHALIN - RUSZKOWO I - MELIORACJA GRUNTÓW ROLNYCH

 

PODSTAWA REALIZACJI

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa.                           

Zadanie wykonano na podstawie:
- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.04.2014r. Nr 00217-6905-UM0200008/13  o przyznaniu pomocy finansowej, oraz decyzji zmieniającej nr 00230-6905-IM0200008/13 z dnia 02.09.2014 r.
- zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 21.10.2013 r.
- projektu technicznego opracowanego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne ,,Melbud” s.c.
- umów nr 5/TI/2014 z dnia 07.05.2014. na wykonanie robót budowlano-montażowych.

 

CEL INWESTYCJI
Obszar objęty inwestycją położony jest w powiecie lipnowskim w gminie Dobrzyń n/Wisłą,Tłuchowo , w miejscowościach Chalin oraz Popowo. Celem operacji jest uregulowanie stosunków wodno - powietrznych gleb dla poprawy warunków ich uprawy i zwiększenia plonowania poprzez wykonanie melioracji gruntów rolnych za pomocą drenowania.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC OBEJMOWAŁ
- drenowanie systematyczne gruntów ornych na powierzchni 41,39 ha.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ
Umowny termin realizacji inwestycji 14.05.2014 - 27.03.2015
Wartość inwestycji ogółem: 1 033 352,47 zł
w tym:
- środki UE 586 955,67 zł,
- środki budżetu państwa  446 396,80 zł.
Wartość robót budowlano-montażowych: 875 097,56 zł
Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 26.03.2015r.« powrót