MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - KRUSZYN III

 

 

LOKALIZACJA:

obręby: Smólsk, Kolonia Dębice, Kruszyn, Gróbce, Humlin, Koszanowo,

gmina: Włocławek, Brześć Kujawski, powiat: Włocławek.


PODSTAWA REALIZACJI:  

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (Dz. U. Nr 122, poz 791). Zadanie wykonano na podstawie: -  decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 00188-6905-UM0200006/13 i 00189-6905-UM0200006/13 z 29.08.2013 r. oraz 00218-6905-UM0200006/13 i 00219-6905-UM0200006/13 z 19.05.2014 r., o przyznaniu pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013 r., -  zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 01.03.2013 r., -  projektu opracowanego przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „MELBUD” z siedzibą w Toruniu na podstawie umowy nr 1/TI/2012 z 24.02.2012 r. zawartej z KPZMiUW, -  umowy 53/TI/2013 z 16.10.2013 r., o wykonanie robót budowlano-montażowych zawartej pomiędzy KPZMiUW, a firmą „BUDOKOP” Wojciech Sukow z siedzibą w Elblągu. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Obszar objęty inwestycją stanowią tereny typowo rolnicze o bardzo żyznych glebach. Rolnictwo w tym rejonie stoi na bardzo wysokim poziomie. Przed wykonaniem inwestycji większość gruntów w tym rejonie stanowiły grunty zmeliorowane w latach dwudziestych XXw. Tereny objęte melioracją stanowią enklawy gruntów niezmeliorowanych w tym czasie z uwagi na brak funduszy gospodarzy. Część gruntów sąsiednich została zmeliorowana w latach 70 i 80 ubiegłego wieku. W latach międzywojennych wykonane zostały także trzy główne odpływy dla wód melioracyjnych rowami: RA - zwanym rowem spod Świętosławia z odpływem do rzeki Zgłowiączki, RA-1 będącym dopływem rowu RA oraz rowu RB z odpływem do rzeki Lubienki. Rowy te wymagały odbudowy z uwagi na zamulenie, deformację skarp oraz zarośnięcia przekroju poprzecznego drzewami. Wykonane rurociągi melioracyjne przystosowane zostały do odprowadzenia zarówno wód drenarskich, jak i powierzchniowych. Z powodu niewłaściwego stanu technicznego największego odpływu (rowu RA) na odcinku wsi Humlin, wody prowadzone przez rów, corocznie występowały z koryta i zalewały przyległe użytki rolne. Na wniosek właścicieli gruntów wsi Humlin i Koszanowo rozbudowę rowu RA rozszerzono poza obszar przewidziany do drenowania, gdyż bieżąca konserwacja nie była w stanie przynieść efektu poprawy odpływu. Rów RA-1, będący jednocześnie rowem przydrożnym dla drogi powiatowej, odbudowany został od strony gruntów rolnych, natomiast  rów RB  wymagał  jedynie  odbudowy  odcinka źródłowego. Tereny objęte inwestycją nie są zadrzewione. Brak tu śródpolnych lasków, zagajników, itp. Na obszarze inwestycji występują jedynie zadrzewienia pasmowe, zlokalizowane nad rowami RA, RA-1 i RB, które powstały na skutek niedostatecznej konserwacji. Stanowi je głównie olcha, topola, wierzba i klon jesionolistny. Z uwagi na potrzebę ochrony istniejącego drzewostanu zaprojektowano jednostronną odbudowę rowów z pozostawieniem zadrzewienia na drugiej skarpy.

 

CEL INWESTYCJI:

Realizacja zadania miała na celu zagwarantowanie sprawnego odpływu wód powierzchniowych i melioracyjnych – odwodnienie poprzez wykonanie drenowania szczegółowego na powierzchni 143,01 ha. Odprowadzenie nadmiaru wód pozwoliło na wytworzenie prawidłowych stosunków wodno – powietrznych w glebie, stwarzając optymalne warunki prowadzenia działalności rolniczej.

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

 

Wartość inwestycji (brutto):                     2 580 249,12 zł

w tym roboty budowlano – montażowe:     2 224 469,12 zł

Termin realizacji prac (wg umowy):

- rozpoczęcie                                               21.10.2013 r.

- zakończenie                                               15.03.2015 r.

Źródła finansowania:

- środki unijne (PROW):                            1 492 021,96 zł

- rezerwa celowa budżetu państwa:               497 340,66 zł

- budżet Państwa (VAT):                               457 553,40 zł

- budżet Państwa:                                       133 333,10 zł

Zakres rzeczowy:

- drenowanie gruntów ornych:                           143,01 ha

 

 « powrót