MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - PRZYSIERSK I

 

 

 

LOKALIZACJA:

obręby: Drozdowo, Przysiersk, Polski Konopat

gmina: Świecie, Bukowiec,

powiat: Świecie.

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (Dz. U. Nr 122, poz 791). Zadanie wykonano na podstawie:

- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 00214-6905-UM0200007/13 z dn. 11.04.2014 i 00215-6905-UM0200007/13 z dn. 11.04.2014 r. oraz nr 00232-6905-UM0200007/13 i 00231-6905-UM0200007/13 z dn. 02.09.2014 r., o przyznaniu pomocy finansowej w ramach PROW 2007-2013 r.,

- zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 04.07.2013 r.,

- projektu opracowanego przez firmę ELJOT BL Jarosz z siedzibą w Gdańsku, na podstawie umowy nr 38/TI/2010 z dn. 22.10.2010 r., zawartej z KPZMiUW,

- umowy 4/TI/2014 z dn. 06.05.2014 r., o wykonanie robót budowlano-montażowych zawartych pomiędzy KPZMiUW, a Przedsiębiorstwem Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Spółka z o.o. z siedzibą w Chojnicach.

Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Obszar inwestycji stanowią tereny typowo rolnicze. Wykonane melioracje objęły powierzchnię 96,09 ha, na której regulację stosunków wodnych wykonano za pomocą drenowania systematycznego i niesystematycznego. Taki sposób realizacji inwestycji wymusił potrzebę stosowania dużej ilości zbieraczy o większych średnicach co miało bezpośredni wpływ na koszty całego zadania. Sączki ułożono na głębokości 0,9 m, w rozstawie 18-30 m w zależności od składu mechanicznego i chemicznego gruntu. Średnia rozstawa wyniosła 24 m. Ze względu na wymagania ochrony środowiska do minimum ograniczono wykonywanie nadsypek. Zlikwidowane zostały jedynie te zaniżenia terenu, których nie można było ominąć.

Głównym odpływem dla zadania jest rów „A” będący prawostronnym dopływem Wyrwy, którego powierzchnia zlewni wynosi 4,5 km2. Na rowie usytuowany jest rurociąg o średnicy ϕ 0,6 m i długości 113 m, który został częściowo wykonany w 1991 r. w ramach zadania Przysiersk. Odcinek odpływu od km 0+000 do km 0+027 i od km 0+350 do km 1+285, został wykonany w 2006 r. w ramach inwestycji pn. „Przysiersk odbudowa rurociągu melioracyjnego”. Realizacja inwestycji objęła odbudową rów „A” w km od 1+285 do 3+340 oraz rów nr 138, którym nadano szerokość dna 0,5 m oraz nachylenie skarp 1:1,5. Skarpy umocnione zostały kiszką faszynową o średnicy ϕ 20 cm i obsiane mieszanką traw. Na dwóch odcinkach rów „A”, ze względu na duży spadek, wyposażony został w palisady w odstępach co 10 m wykonane z kołków ϕ 4-6 cm oraz wypełnione narzutem kamiennym na geowłókninie. Pozostałe odpływy w formie rowów wykonano z obsiewem mieszanką traw. W wyniku wykonania melioracji nastąpi trwałe obniżenie wody gruntowej o ok. 0,5 - 0,8m. Dotyczy to praktycznie tylko okresu wiosennego, gdyż w pozostałych porach roku poziom wody w gruncie z przyczyn naturalnych kształtuje się poniżej wymienionych głębokości. Pozytywnym czynnikiem po wykonaniu drenowania jest zwiększona retencja gleby.

CEL INWESTYCJI:

Realizacja zadania miała na celu zagwarantowanie sprawnego odpływu wód powierzchniowych i melioracyjnych – odwodnienie terenów rolniczych poprzez wykonanie drenowania szczegółowego na powierzchni 96,09 ha. Odprowadzenie nadmiaru wód pozwoliło na wytworzenie prawidłowych stosunków wodno – powietrznych w glebie, stwarzając optymalne warunki prowadzenia działalności rolniczej.

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

Wartość inwestycji (brutto): 1 699 881,42 zł

w tym roboty budowlano – montażowe: 1 473 841,37 zł

Termin realizacji prac (wg umowy):

- rozpoczęcie 26.05.2014 r.

- zakończenie 28.04.2015 r.

Źródła finansowania:

- środki unijne (PROW): 988 552,14 zł

- rezerwa celowa budżetu państwa: 329 517,38 zł

- budżet Państwa (VAT): 303 155,99 zł

- budżet Państwa: 78 655,91 zł

Zakres rzeczowy:

- drenowanie gruntów ornych: 96,09 ha

 

 

 « powrót