STOPIEŃ WODNY NA RZECE ZIELONA STRUGA
W M. DYBOWO WRAZ Z UDROŻNIENIEM RZEKI DLA RYB DWUŚRODOWISKOWYCH

 

 

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz dotacji celowej budżetu państwa.                           
Zadanie wykonano na podstawie:
- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2014r. Nr. 00245-6905-UM0250001/14.
- zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 14.05.2014r.
- projektu technicznego opracowanego przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska ''BIPROWODMEL" Sp. z o.o. w Poznaniu.
- umowy nr 36/TI/2014 z dnia 25.11.2014r. na wykonanie robót budowlano-montażowych zawartej pomiędzy KPZMiUW we Włocławku, a Zakładem Robót Ziemnych ,,Wodo-Kop" Władysław Radaczewski.
Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 

CEL INWESTYCJI:

Obszar objęty inwestycją położony jest w  miejscowości Dybowo, gmina Wielka Nieszawka, obręb Cierpice, powiat toruński. Celem planowanej inwestycji było wykonanie przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych w miejscu zniszczonego stopnia pietrzacego wraz z jego odbudową, skutkiem czego  przywrócono ciągłość ekosystemu rzecznego i umożliwiono wędrówkę ryb łososiowatych oraz innej fauny wodnej.

ZAKRES REALIZOWANYCH PRAC OBEJMOWAŁ:

- roboty przygotowawcze - karczowanie drzew i zakrzaczeń,
- roboty rozbiórkowe stopnia wodnego,
- roboty tymczasowe,
- roboty konstrukcyjne stopnia i przepławki.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

Okres realizacji inwestycji grudzień 2014. – czerwiec 2015r.,
Wartość inwestycji ogółem: 861 213,52 zł
w tym:
- środki UE 603 199,62 zł,
- środki budżetu państwa  258 013,90 zł.
Wartość robót budowlano-montażowych:
751 802,83 zł.
Termin odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji 09.06.2015r.« powrót