Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe od km 0+000 do km 10+600

– realizacja od km 5+500 do km 7+015” gmina Dragacz, Świecie

 

 

 

LOKALIZACJA:

gmina: Świecie, Dragacz
powiat: Świecie

PODSTAWA REALIZACJI:
   Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (Dz. U. Nr 122, poz 791). Zadanie wykonano na podstawie:
- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 00250-6905-UM0200004/14 z 01.12.2014 r. oraz nr 00251-6905-UM0200004/14 z dnia 01.12.2014 r.,
- decyzji nr 2/BP/2013 z 03.07.2013 r. znak: WI.IV.7830.2.2013 – pozwolenie na budowę,
- projektu opracowanego przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „BIPROWODMEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na podstawie umowy nr 32/TI/2010 z 24.09.2010 r. zawartej z KPZMiUW,
- umowy 5/TI/2015 z 23.02.2015 r. o wykonanie robót budowlano-montażowych, zawartej pomiędzy KPZMiUW, a firmą „TRANSPOL” Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński z siedzibą w Łojewie – Inowrocławiu.
Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

CHARAKTERYSTYKA   PRZEDSIĘWZIĘCIA:
   Wał przeciwpowodziowy jest elementem systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej lewobrzeżnej doliny rzeki Wisły. Całkowita długości wału wynosi 31,8 km, a obszar doliny (zawala) chronionej przez wał zajmuje powierzchnie 95,3 km2. Podstawą do podjęcia decyzji o budowie wału była gwałtowna powódź, która wystąpiła w 1855r., przyczyniając się do zniszczenia 4 miejscowości: Stwolna, Wielkiego Lubienia, Zajączkowa oraz Tryla. Wał w pierwotnym kształcie (trasa, główne parametry przekroju poprzecznego) był efektem działań technicznych podejmowanych na przestrzeni ostatniego stulecia. Objęta inwestycją przebudowa wału od km 5+500 do km 7+015 jest kontynuacją inwestycji, która objęła wał od km 0+000 do km 5+500 i została zrealizowana w 2014 r.

CEL INWESTYCJI:

   Realizacja zadania miała na celu wzmocnienie konstrukcji istniejącego korpusu wału, przebudowę i dostosowanie jego parametrów do aktualnie obowiązujących norm i przepisów oraz uszczelnienie nasypu ziemnego i podłoża gruntowego. Wykonane prace poprawiły system biernej ochrony przeciwpowodziowej, ograniczyły przesiąki wody przez wał (głównie jego podłoże gruntowe) oraz poprawiły stateczności skarp.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:
Termin realizacji prac wg umowy:
- rozpoczęcie 25.02.2015 r.
- zakończenie 09.06.2015 r.
- data odbioru końcowego 08.06.2015 r.
Wartość inwestycji (brutto): 5.296.547,98 zł
w tym:
    roboty budowlano-montażowe: 5.236.363,63 zł
Źródła finansowania
- środki EFRROW: 3.192.904,65 zł
- krajowe środki publiczne: 1.064.301,55 zł
- budżet Państwa (VAT): 979.157,43 zł
- budżet Państwa  60.184,35 zł
- odszkodowania za zajęte grunty 45.000,00 zł
Zakres rzeczowy:
- wbijanie ścianki szczelnej z grodzic GZ-4 na głębokość
  H=4-8 m z wykonaniem oczepu,
- ułożenie na skarpie odwodnej bentomaty wraz z jej
  zakotwieniem,
- ułożenie siatki stalowej,
- uformowanie wału do projektowanych rządnych wraz
  z nadaniem projektowanego nachylenia skarp,
- wykonanie murów oporowych ze ścianki szczelnej
  z grodzic VL 604 wraz z konstrukcję oczepu,
- umocnienie stopy skarpy odpowietrzanej kruszywem
  łamanym, stabilizowanym mechanicznie, powyżej
  umocnienie skarp geokratą,
- wykonanie przejazdów wałowych z umocnieniem ich
  betonowymi płytami wraz z zabezpieczeniem

 « powrót