MELIORACJE GRUNTÓW ROLNYCH - CZOŁPIN-KOLONIA BODZANOWSKA III

 

LOKALIZACJA:

Obręb: Kolonia Bodzanowska

Gmina Zakrzewo,

Powiat Aleksandrów Kujawski

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Zadanie wykonano na podstawie:

- decyzji Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 00246-6905-UM0200002/14; 00247-6905-UM0200002/14 z dnia 28.11.2014, 

- decyzji nr 128/2014 z dnia 22.04.2014 - pozwolenie na budowę;

- projektu technicznego opracowanego przez Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego ,,Hydroprojekt w Gdańsku" Sp z o.o. na podstawie umowy nr 4/TI/2012 z dnia 01.06.2012;

- umowy 26/TI/2014 z dnia 28.11.2014 na wykonanie robót budowlano-montażowych, zawartej pomiędzy KPZMiUW a Zakładem Produkcyjno-Handlowym ,,MELBUD" Spółka Jawna Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Wykonana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły w zlewni Kanału Bachorza Duża, który zaliczany jest do śródlądowych wód powierzchniowych istotnych do regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Na terenie objętym zadaniem istnieje 12 rowów melioracyjnych szczegółowych o znaczeniu lokalnym. Są to rowy o zróżnicowanych powierzchniach zlewni nie wychodzących poza granice wsi. Wyjątek stanowi rów ,,A" który biegnie równolegle do granicy wsi i znajduje się na terenie obrębu graniczącego z Kolonią Boadznowską. Wszystkie rowy wymagały korekty przekroju poprzecznego i podłużnego oraz pogłębienia, a rowy ,,A", ,,A1", ..F" oraz ,,G" zostały częściowo zarurowane. Inwestycją objęto wykonanie częściowej systematycznej sieci drenarskiej sączkami PCV na obszarze blisko 102 ha, co stanowi ok. 57% powierzchni działek zgłoszonych do zmeliorowania. Rozstawa sączków wyniosła od 18 do 24 m.

CEL INWESTYCJI:

Realizacja zadania miała na celu zagwarantowanie sprawnego odpływu wód powierzchniowych i melioracyjnych - odwodnienie terenów rolniczych poprzez wykonanie drenowania szczegółowego na powiechni 101,72 ha. Odprowadzenie nadmiaru wód pozwoliło na wytworzenie prawidłowych stosunków wodno-powietrznych w glebie, stwarzając optymalne warunki prowadzenia działalności rolniczej.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

1. Wartość inwestycji (brutto_ - 1 562 483,15 zł

w tym roboty budowlano-montażowe - 1 237 793,15 zł

2. Termin realizacji prac (wg umowy)

- rozpoczęcie - 10.12.2014 r.

- zakończenie - 10.06.2015 r.

- termin odbioru - 25.06.2015 r.

3. Źródła finansowania

- środki unijne (PROW) - 830 227,12 zł

- rezerwa celowa budżetu państwa - 276 742,37 zł

- VAT w ramach PROW - 254 602,98 zł

- budżet Państwa - 200 910,68 zł

4. Zakres rzeczowy:

- drenowanie gruntów ornych 101,72 ha.

 « powrót