BUDOWA ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI W KOTOMIERZU (RZEKA KOTOMIERZYCA)

 

LOKALIZACJA:

Obręby: Kotomierz, Trzebień,

Gmina: Dobrcz,

Powiat: Bydgoszcz.

PODSTAWA REALIACJI:

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Zadanie wykonano na podstawie:

- decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 00252-6905-UM0250003/14, 00253-6905-UM0250003/14 z dnia 01.12.2014 o przyznaniu pomocy finansowej

- decyzji nr 164/2014 z dnia 10.09.2014 - pozwolenie na budowę,

- projektu opracowanego przez firmę ,,Melbud" S.C. z siedziba w Toruniu na podstawie umowy nr 39/TI/2013 z dnia 07.10.2013r.,

- umowy 25/TI/2014 z dnia 01.12.2014r. o wykonanie robót budowlano-montażowych, zawartej pomiędzy KPZMiUW a Przedsiębiorstwem ,,Hydro-Eko" Rożek Mirosław, z siedzibą w Chojnicach.


CEL INWESTYCJI:

Realizacja zadnia zapewniła zretencjonowanie wody w celu umożliwienia jej poboru do nawodnień użytków rolnych, a także zapewniła poprawę potencjału ekologicznego cieku poprzez polepszenie stanu fizyko-chemicznego wody w dolnym biegu rzeki. Zbiornik działając jako biofiltr powodowac będzie zmniejszenie ładunku azotu i fosforu spływającego do zlewni.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:

1. Wartość inwestycji (brutto) - 956 412,77 zł

w tym roboty budowlano-montażowe - 640 835,77 zł

2. Termin realizacji prac (wg. umowy)

- rozpoczęcie - 02.12.2014 r.

- zakończenie - 08.06.2015 r.

- termin odbioru inwestycji - 11.06.2015 r.

3. Źródła finansowania

- środki unijne (PROW) - 515 794,63 zł

- rezerwa celowa budżetu państwa - 57 310,52 zł

- budżet państwa (VAT) - 131 814,19 zł

- budżet państwa - 251 493,43 zł

4. Zakres rzeczowy

- wykonanie budowli piętrzącej wraz z bystrotokiem-przepławką oraz dolnym odcinkiem rzeki,

- wykonanie głęboczka i nadsypek terenu,

- przebudowa urządzeń meliorqcyjnych.

 « powrót