MODERNIZACJA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO NIZINY CIECHOCIŃSKIEJ W KM OD 0+000 DO 12+000. CZĘŚĆ CZWARTA - WYKONNIE MODERNIZACJI WAŁU OD KM 3+650 DO KM 6+800 WRAZ Z WYKUPEM NIERUCHOMOŚCI
 
 
 
 
 
LOKALIZACJA:
miejscowość: Słońsk Dolny, Ciechocinek
gmina: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek
powiat: aleksandrowski
 
PODSTAWA REALIZACJI:
Inwestycja zrealizowana została ze środków budżetu Państwa oraz rezerwy celowej budżetu Państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (decyzja Ministra Finansów MF/FG6/000409/2015 z 17.03.2015r. wraz ze zmianami.
 
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:
Wał przeciwpowodziowy chroniący miasto Ciechocinek wzniesiono w 1872 r. Początkowo miał on długość 6,5 km. W 1886r. wykonano dalsze 550 m, a w 1896r. wzniesiono tzw. wał wewnętrzny. Dużą rolę w dziłaniach związanych z ochroną przeciwpowodziową i budową systemów odwaniających tych terenów spełnili osadnicy holenderscy, tzw. menonici, którzy przybyli na tereny Niziny Ciechocińskiej ok 1600r. Osadnicy posidali umiejętności techniczne w zakresie odwodnienia i zagospodarowania terenów zalewowych. potrafili stworzyć spójny i sprawnie dziłjący system irygacji, kanłów, śluz, wiatraków odwadniających, wałów przeciwpowodziowych i specjlnych zadrzewień. Slady dziłania menonitów pozostały do dzisiaj nie tylko w postaci urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych, ale również w postci budownictwa mieszkalnego i gospodarczego na terenie Słońska Dolnego, Raciążka i Nowego Ciechocinka. Błędy konstrukcyjne i niedostateczny nadzór nad wałami przeciwpowodziowymi spowodowały, że Ciechocinka nie ominęły kolejne powodzie (w latach 1888, 1889,1891). Ktastrofalna powódź w 1924r. kiedy prawie cały Ciechocinek znalazł się pod wodą, wymusiła pierwszy remont wału, a następnie jego poszerzenie i podniesienie. Po II wojnie światowej wał oraz pozostałe urządzenia ochrony przeciwpowodziowej zlokalizowane na terenie Niziny Ciechocińskiej były sukcesywnie modernizowane. Realizacja przedmiotowego zadania miała na celu poprawę ochrony terenów Niziny Ciechocińskiej poprzez wzniesienie wału do wysokości odpowiadającej wymogom I klasy ważności budowli hydrotechnicznych oraz zabezpieczenie przed nadmierną filtracją przez korpus i podłoże wału poprzez wykonanie przegrody z zawiesin twardniejących.
 
DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:
Wartość inwestycji (brutto): 9 307 235,63zł
w tym roboty budowlno-montażowe 8 999 000,00zł
 
Termin realizacji prac (wg umowy):
- rozpoczęcie 15.06.2015r.
- zakończenie 7.12.2015r.
 
Data odbioru końcowego 16.11.2015r.
 
Źródła finansowania:
- rezerwa celowa budżetu Państwa 9 129 934,85zł
- budżet Państwa 177 300, 78zł
 
Zakres rzeczowy:
- roboty przygotowawcze,
- modernizacja wału celem przystosownia go do I klasy ważności na długości 3,15km,
- wbudowanie mas ziemnych celem podniesienia wysokości istniejącego wału o ok. 1,3m,
- modernizacja przejazdów wałowych,
- uszczelnienie korpusu i podłoża wału poprzez wykonanie przegrody z zawiesin twardniejących,
- wykonanie zamknięcia przeciwpowodziowego.
 
 
 


« powrót