PRZEBUDOWA STACJI POMP CZARNOWO GM. ZŁAWIEŚ WIELKA
 
  Projekt pn: Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka" został zrealizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 18/655/13 z dnia 08.05.2013r., w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramch RPO dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013, oraz Uchwalą zmieniającą Nr 31/1079/15 z dnia 5.08.2015r.

CEL INWESTYCJI:
Głównym celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego i funkcjonalności infrastruktury
systemu przeciwpowodziowego w gminie Zławieś Wielka i zlewni Kanału Dolnego Niziny Toruńskiej poprzez przebudowę stacji pomp Czarnowo.
 
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:
 
- Sporządzenie studium wykonalności 10.2011-11.2011
- Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
   roboty budowlano-montażowe i promocje projektu oraz podpisanie umowy 05.2013 - 07.2013
- Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji 07.2013 - 12.2015
- Roboty budowlano-montażowe 07.2013 - 12.2015
- Nadzór autorski 07.2013 - 12.2015
- Promocje projektu 07.2013 - 12.2015
- Postępowanie przetargowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i podpisanie umowy 09.2014 - 10.2014
- Nadzór inwestorski 10.2014 - 06.2015
 
ETAPY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH:

ETAP I – Roboty przygotowawcze: rozbiórka wału, rurociągów tłocznych i wylotu, wykonanie tymczasowej grodzy, zabicie ścianki przeciwfiltracyjnej i zabezpieczającej wykopy, wykonanie mostu tymczasowego, demontaż transformatorów

ETAP II – Ułożenie nowych rurociągów tłocznych z montażem armatury, odbudowa wału, wykonanie nowego wylotu z pompowni, przystosowanie komór czerpnych do nowych pomp, wymiana transformatorów i wykonanie nowych linii zasilających

ETAP III – Remont przepustu wałowego i zastawki piętrzącej,wykonanie antresoli, montaż szaf zasilających i sterowniczych i innych elementów AKPiA, remont czyszczarki krat

ETAP IV – Remont budynku pompowni, montaż nowych agregatów pompowych, wykonanie drogi po koronie wału i dojazdowej do pompowni, wykonanie ciągów komunikacyjnych, zjazdu do kosiarki, umocnienie kanału odpływowego, roboty wykończeniowe, rozruchy i odbiory

 
 
DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJE:

- okres realizacji zadania:
   lipiec 2013 - listopad 2015
- termin odbioru końcowego: 24.11.2015r.

Wartość inwestycji ogółem: 5 753 789,42zł,
w tym:
- środki EFRR: 4 890 721,00zł,
- środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 863 068,42zł,

 Wykonawcą zadania było Konsorcium w składzie: Grupa Powen – Wafapomp S.A. z siedzibą w Warszawie oraz HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Wartość robót budowlano-montażowych wynosiła 5 161 635,89zł.« powrót