Zabezpieczenie lewego wału wstecznego rzeki Osy w km 0+000 - 4+100, gmina Grudziądz, powiat grudziądzki

 

PODSTAWA REALIZACJI:

Inwestycja zrealizowana została ze środków budżetu Państwa oraz rezerwy celowej budżetu Państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadanie wykonano na podstawie:
- decyzji nr 3/BP/2014 z dnia 30.09.2014r. o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
- projektu technicznego opracowanego DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. 
- umowy nr 20/TI/2015 z dnia 03.09.2015r. na wykonanie robót budowlano-montażowych, zawartej pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, a BUDOKOP Wojciech Sukow. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:
Przedmiotowe zadanie obejmuje odcinek lewostronnego obwałowania rzeki Osy położony na gruntach wsi: Mokre, Świerkocin, Nowa Wieś oraz Zakurzewo, gmina Grudziądz, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie.

Przedmiotowy wał wsteczny stanowi część systemu ochrony przeciwpowodziowej doliny Osy na odcinku ujściowym do Wisły. Wał przeciwpowodziowy jest budowlą hydrotechniczną sztucznie wykonaną mającą na celu ochronę terenów zamieszkałych oraz użytkowanych rolniczo. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów chronionych przez wał poprzez wzmocnienie istniejącego wału. Powierzchnia obszaru chronionego przez wał wynosi 273 ha.


ZAKRES PRAC OBEJMOWAŁ:
- uszczelnienie wału za pomocą ekranu przeciwfiltarcyjnego z bentomaty na długości 900 mb,
- uszczelnienie wału za pomocą pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej w technologi DSM na długości 1630 mb,
- uszczelnienie walu za pomocą pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej metodą jet grouting na długości 20 mb,
- podniesienie korony wału na długości 830 mb,
- wykonanie drogi eksploatacyjnej na zawalu na długości 600mb,
- wykonanie drogi eksploatacyjnej w koronie wału na długości 885mb.


DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:
Okres realizacji inwestycji wrzesień 2015r. – grudzień 2015r.

Wartość inwestycji ogółem: 2.766.459,15 zł
w tym:
- rezerwa celowa przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 2.646.288,15 zł
- budżet państwa 120.171,00 zł
Wartość robót budowlano-montażowych:
2.646.288,15 zł.

Zadanie odebrano i przekazano do eksploatacji w dniu 14.12.2015r.« powrót