MODERNIZACJA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO NIZNY CIECHOCIŃSKIEJ W KM 0+000 DO KM 12+000 , CZĘŚĆ PIĄTA – WYKONANIE MODERNIZACJI WAŁU OD KM 0+000 DO KM 3+650 WRAZ Z WYKUPEM NIERUCHOMOŚCI, GM. RACIĄŻEK, CIECHOCINEK


LOKALIZACJA:

Gmina: Raciążek, Ciechocinek

Powiat: aleksandrowski


PODSTAWA REALIZACJI:


Inwestycja została zrealizowana ze środków budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi


CHARAKTERYSTYKA ZADAINA:


Prace nad modernizacją wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej rozpoczęły się w roku 2012. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku będący inwestorem realizacji przedmiotowego zadania w ramach pozyskanych środków z rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środków budżetu państwa zlecił wykonanie kompleksowej modernizacji wału na długości 12 km. Modernizację wału wykonano w pięciu etapach.

W pierwszym etapie (rok 2012) wykonano roboty przygotowawcze które polegały na wycince drzew i krzewów, kolejne etapy zadania objęły wykonanie modernizacji wału w km 3+650- 12+000.

Piąty (ostatni) etap modernizacji (rok 2016) obejmował przebudowę wału na odcinku od km 0+000 do km 3+650. W ramach przebudowy 3,65 km wału wykonano modernizację wału poprzez uszczelnienie jego korpusu - wykonano przegrodę z zawiesin twardniejących , prowadzono roboty ziemne celem podniesienia jego korony, wykonano modernizację przejazdów wałowych oraz zamknięcie przeciwpowodziowe (Mobilnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej).


DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:


Wartość inwestycji:

Ogółem – 8 094 728,58 zł

w tym

roboty budowlano-montażowe – 7 939 650,00 zł


Termin realizacji prac:

- rozpoczęcie - 25.08.2016 r.

- zakończenie – 13.12.2016 r.


ŹRODŁA FINANSOWANIA

- środki budżetu państwa – 116 738,46 zł

- środki rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie powodzi – 7 977 990,12 zł

ZADANIE ODEBRANO I PRZKAZANO DO EKSPLOATACJI W DNIU 20.12.2016 R.« powrót