PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO ŁĘGNOWO-OTOROWO OD KM 0+000 DO KM 5+600, GMINA MIASTO BYDGOSZCZ, SOLEC KUJAWSKI, POW. BYDGOSKI. CZĘŚĆ PIERWSZA REALIZACJA OD KM 0+000 DO KM 0+740

LOKALIZACJA:

Gmina: miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski

Powiat: bydgoski


PODSTAWA REALIZACJI:


Inwestycja została zrealizowana ze środków budżetu państwa oraz rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi


CHARAKTERYSTYKA ZADAINA:


Przedmiotowa inwestycja zgodnie z art.71 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) zalicza się do inwestycji z zakresu melioracji wodnych podstawowych które są wykonywane i utrzymywane na koszt Skarbu Państwa (art. 72 ust. 1 ww. ustawy). Głównym celem przebudowy wału jest dostosowanie jego parametrów technicznych do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Realizacja przebudowy wału przyczyni się do zwiększenia stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Łęgnowo-Otorowo, ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz ich mienia, a także zabezpieczenia terenów zurbanizowanych, infrastruktury technicznej i użytków rolnych, zlokalizowanych na obszarze chronionym przez wał przeciwpowodziowy. W ramach pierwszej części realizacji inwestycji wykonano przebudowę wału przeciwpowodziowego na długości 0,74 km (tj, od km 0+000 do km 0+740). Realizacja przedmiotowego obejmowała m.in. roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty ziemne, zagęszczenie impulsowe korpusu wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w osi wału, montaż szlabanu na koronie wału w km 0+000, zabezpieczającego przed samowolnym przejazdem przez wał oraz dwóch pachołków uchylnych.


DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ:


Wartość inwestycji:

Ogółem – 1 459 960,41 zł

w tym

roboty budowlano-montażowe – 1 392 360,00 zł


Termin realizacji prac:

- rozpoczęcie - 28.11.2016 r.

- zakończenie – 27.12.2016 r.


ŹRODŁA FINANSOWANIA

- środki budżetu państwa – 67 600,41 zł

- środki rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie powodzi – 1 392 360,00 zł

ZADANIE ODEBRANO I PRZKAZANO DO EKSPLOATACJI W DNIU 28.12.2016 R.
« powrót