Spotkanie wieńczące zakończenie kompleksowej modernizacji 12 km wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej zorganizowano w dniu 02.02.2017 roku.


Obszar chroniony wałem przeciwpowodziowym wynosi 2138 ha, położony jest na terenie gminy Ciechocinek, Raciążek i Aleksandrów Kujawski.

Prace nad modernizacją wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej rozpoczęły się w roku 2012. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku będący inwestorem realizacji przedmiotowego zadania w ramach pozyskanych środków z rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz środków budżetu państwa zlecił wykonanie kompleksowej modernizacji wału na długości 12 km, w pięciu etapach.

  • W pierwszym etapie (rok 2012) wykonano roboty przygotowawcze które polegały na wycince drzew i krzewów.

  • Drugi etap modernizacji (rok 2013) obejmował przebudowę wału w km 10+000 do km 12+000 w ramach przebudowy 2 km odcinka wykonano uszczelnienie korpusu i podłoża wału metodą iniekcji wysoko i niskociśnieniowej, przebudowano linię niskiego napięcia z oświetleniem drogowym i przyłączami, zmodernizowano cztery przejazdy wałowe, umocniono skarpy wału koszami gabionowymi, zabezpieczono budynek pompowni Wołuszewo przed wodami filtracyjnymi, a także wykonano zamknięcie przeciwpowodziowe na drodze Ciechocinek-Otloczyn.

  • Trzeci etap modernizacji (rok 2014) obejmował przebudowę wału na odcinku od km 6+800 do km 10+000. W ramach przebudowy 3,2 km wału wykonano modernizację wału celem przystosowania jego parametrów do I klasy ważności (uszczelnienie korpusu metodą iniekcji wysokociśnieniowej, oraz wykonanie przegrody tiksotropowej metoda DSM), wraz z modernizacją przejazdów wałowych.

  • Czwarty etap modernizacji (rok 2015) obejmował modernizację wału na odcinku od km 3+650 do km 6+800. W ramach przebudowy 3,15 km odcinka wału wykonano jego modernizację celem przystosowania jego parametrów do I klasy ważności (uszczelnienie wału i podłoża poprzez wykonanie przegrody z zawiesin twardniejących), zmodernizowano przejazdy wałowe, a także wykonano zamknięcie przeciwpowodziowe - ,,Mobilnego Systemu Ochrony Przciwpowodziowej”.

  • Piąty etap modernizacji (rok 2016) obejmował przebudowę wału na odcinku od km 0+000 do km 3+650. W ramach przebudowy 3,65 km wału wykonano modernizację wału poprzez uszczelnienie jego korpusu - wykonano przegrodę z zawiesin twardniejących , prowadzono roboty ziemne celem podniesienia jego korony, wykonano modernizację przejazdów wałowych oraz zamknięcie przeciwpowodziowe (Mobilnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej).


CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI WYNIOSŁA - 37,6 MLN ZŁ

W TYM DOFINANSOWANIE Z REZERWY CELOWEJ MSWiA – 36,0 MLN ZŁ.« powrót