PROJEKT : „Regulacja rzeki Orli od km 62+291 do km 64+355 i Rowu Kawelskiego
od km 0+000 do km 9+215 wraz z budowlami – etap I” gm. Sępólno Krajeńskie

  

Całkowita wartość inwestycji: 1 817 450,35 zł
w tym:
- budżet państwa – 78 668,49 zł
- rezerwa celowa budżetu państwa Program dla Odry 2006 – 1 738 781,86 zł
Koszt robót budowlano – montażowych 1 582 429,80 zł
Okres realizacji inwestycji: wrzesień 2011r.– kwiecień2012r.
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmuje swym zakresem tereny gminy Sępólno Krajeńskie.
 
Przedmiotem inwestycji jest kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Orli i Rowu Kawelskiego w celu poprawy warunków przepływu wód w korycie cieku i zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej terenów przyległych.
 
W ramach inwestycji wykonano:
- karczowanie drzew i krzaków (na odcinku rzeki od km 62+291 do km 64+355 i Rowu Kawelskiego na odcinku od 0+000 do km 9+215),
- regulacja rzeki Orli na odcinku od km 62+291 do km 64+ 355,
- roboty tymczasowe odwodnieniowe dla wykonania przepustu w km 63+921,
- przebudowa przepustu w km 63+921,
- regulacja Rowu Kawelskiego od km 0+000 do km 6+643
          
Projekt zrealizowano ze środków Programu dla Odry 2006 i Budżetu Państwa
 
TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
07 GRUDNIA 2011 R.« powrót