PROJEKT : Regulacja Strugi Toruńskiej w km 7+676 – 26+186 na terenie 
gminy Lubicz, Łysomice, Chełmża i miasta Toruń

  

Całkowita wartość inwestycji  - 6 603 542,66 zł (na dzień 01.12.2011r).
w tym:
* budżet państwa – 397 319,23 zł,
* WFOŚiGW - 33 158,53 zł,
* PROW na lata 2007-2013
- budżet państwa (VAT) - 1 100 217,71 zł,
- środki UE -  3 804 635,39 zł,
- rezerwa celowa – 1 268 211,80 zł.
 
Koszt robót budowlano - montażowych – 5 818 316,03 zł

Okres realizacji inwestycji: sierpień 2010r. – grudzień 2011r.
 
Inwestycja położona jest w województwie kujawsko-pomorskim. Obejmowała swym zakresem tereny gminy Lubicz, Łysomice, Chełmża i miasta Toruń.

Przedmiotem inwestycji jest poprawa warunków przepływu wody w okresach spływów wiosennych i burzowych dla zapobieżenia podtopienia przyległych gruntów rolnych i terenów zabudowanych oraz zapewnienia przyjęcia wód z wpadających do niej dopływów bocznych.

W ramach inwestycji wykonano:
- rozbudowa przekroju poprzecznego i podłużnego na długości 16,396 km wraz z robotami umocnieniowymi,
- przebudowa budowli komunikacyjnych w ilości  10 sztuk,
- pogłębienie pod mostami w ilości 6 sztuk,
- przebudowa stanowiska limnigrafu w ilości 1 sztuki.
 
Projekt zrealizowano w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznaniu pomocy z dnia 02.04.2010r. nr PRW.I.6013-8/09 00017-6905-UM0200008/09 o przyznaniu pomocy finansowej oraz decyzji zmieniajacej z dniia 07.10.2011r nr 00057-6905-UM0200008/09.
 
TERMIN ODBIORU I PRZEKAZANIA INWESTYCJI DO EKSPLOATACJI
01 GRUDNIA 2011r


 « powrót